Toimetulek laste arenguliste iseärasustega

Alguskuupäev: 16. okt 2018
Lõppkuupäev: 30. okt 2018
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoius (hooldajad, hooldustöötajad, lapsehoidjad) ja sotsiaalhoolekandes (tugiisikud, tegevusjuhendajad, kogemusnõustajad, koduhooldajad) töötavad isikud
Hind: -
Maht: 34 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Nooruse 5
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus-ja Teadusministeerium

Olete oodatud koolitusele "toimetulek laste arenguliste iseärasustega"!

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“

Täiskasvanute ESF vahenditest rahastatava täiskasvanute täienduskoolituse kursuse lühiandmed
Õppekava nimetus: Toimetulek laste arenguliste iseärasustega
Õppekavarühm: ISCED 0923 Sotsiaaltöö ja nõustamine
Õppekeel: eesti keel

Koolituse kogu maht: 24 akadeemilist tundi

Sihtrühm ja selle kirjeldus

Sihtrühmaks on tervishoius (hooldajad, hooldustöötajad, lapsehoidjad) ja sotsiaalhoolekandes (tugiisikud, tegevusjuhendajad, kogemusnõustajad, koduhooldajad) töötavad isikud, kes vajavad erialast täienduskoolitust arengupsühholoogiast ja kriisidest ning kuidas erinevas vanuses ja psüühilise eripäraga lastega toime tulla.

Koolitus on suunatud aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+, erialase tasemehariduseta täiskasvanutele ja keskhariduseta täienduskoolitust vajavatele inimestele

Õppe alustamise nõuded: Töötamine või soov töötada tervishoius või sotsiaalhoolekande valdkonnas ning soov toetada või juhendada erinevas vanuses ja erineva psüühilise arengutasemega (laps)kliente.

Eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse käigus õpitakse märkama erinevaid arengu aspekte ning õpetatakse seda, kuidas toetada/juhendada erinevas vanuses ja erineva psüühilise arengutasemega (laps)kliente. Sihtrühma võivad kuuluda erineva eriala esindajad, mis annab hea võimaluse leida koostöös juhtumite lahendusi.

Koolituse läbinud õppija:

  • omab ülevaadet inimese sotsiaalsest, kognitiivsest, emotsionaalsest ja moraalsest  arengust;
  • teab lapseea probleemseid käitumisi ja erinevatele arenguetappidele omast käitumist;
  • tunneb ja oskab hinnata psüühilise erivajadusega laste arengulisi iseärasusi ja käitumuslikke probleeme;
  • oskab toetada ja juhendada (laps)klienti kriiside läbimisel;
  • analüüsib iseenda abistamise, toetamise ja juhendamise kogemust.

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga

Tegevusjuhendaja, tase 4
B.2.1 Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine
B.2.2 Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine
B.2.5 Kliendiga seotud võrgustiku loomine ja hoidmine
B.2.6 Kliendi toetamine õppimisel ja töötamisel

Hooldustöötaja, tase 4
B.2.1 Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine
B.2.3 Töö lastega
B.2.5 Töö erivajadustega inimestega
B.2.6 Suhtlemine
B.2.8 Meeskonnatöö korraldamine ja juhendamine

Lapsehoidja, tase 5
B.2.2 Lapse arengu toetamine
B.2.3 Lapse enesekohaste oskuste kujundamine
B.2.5 Koostöö lapsevanema/hooldajaga
B.2.6 Erivajadusega lapse hoidmine

Teemad

Auditoorse töö teemad (14 akadeemilist tundi)

1. Sissejuhatus arengupsühholoogiasse, arenguaspektid ja uurimismeetodid.
2. Psühhosotsiaalne areng E.Eriksoni järgi. Arengukriisid.
3. Seotusteooria J.Bowlby järgi.
4. Vanemate kasvatusstiilid. Arengu seos toimetulekuga elukaare erinevatel etappidel.
5. Erinevad vanusegrupid ja arenguülesanded, laste arengu toetamine.
6. Kognitiivne areng J.Piaget järgi. Vanemate kasvatusstiilid.
7. Emotsionaalne areng.
8. Moraalne areng L.Kohlbergi järgi. Soolised erinevused laste moraalses orientatsioonis.
9. Keeleline areng. Keel ja mõtlemine.
10. Murdeea arengulised iseärasused ja nende arengu toetamine.
11. Psüühilise erivajadustega laste arengulised iseärasused ja käitumuslikud probleemid.
12. Laste joonistused kui psühhodiagnostika vahendid.

Praktilise töö teemad (10 akadeemilist tundi)

1. Erinevad situatsioonid praktilises töös ja elus.
2. Juhtumianalüüsid ja vaatluste kirjeldused: inimene kui bio-psühhosotsiaalne tervik.
3. Joonistuste analüüsimine.
4. Preventiivne töö ja koostöö võimalused teiste spetsialistidega.

Toimumise ajad:

16. oktoober 2018
17. oktoober 2018

30. oktoober 2018

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Koolituse läbimise eelduseks on vähemalt 70% osavõtt õppetööst. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse koolitaja poolt iseseisva töö ning grupi arutelude kaudu. Iseseisev töö peab olema tehtud vastavalt juhendile, ette kantud ja grupis läbi arutatud. Samuti annavad õpiväljundite saavutamisele hinnangu sihtgrupi liikmed üksteisele ja iseendale viimasel kohtumisel. Selleks kasutatakse reflekteerimise töölehte. Õpiväljundid saavutanule väljastatakse tunnistus ning mittesaavutanule tõend.

Koolitaja

Maiken Jaanisk, MSc (psühholoogia), koolitaja kutse, tase 6. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud. Õppetöö valdkonnad: suhtlemis- ja kriisipsühholoogia, kliiniline psühholoogia, meeskonnatöö ja enesearendus.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks tuleb ära täita AVALDUS (mida saab ka kohapeal täita) ning mille palume saata merliskarjakannaste(at)nooruse.ee. Seejärel on kindlasti vajalik registreerimine kodulehel, täites allolev vorm. Kindlasti pange linnuke väitele "Kinnitan, et soovin arvet eraisikule".

Saadame kõikidele registreerujatele veel ka eraldi meeldetuletused ja info koolituse üksikasjadest.  Küsimuste korral kirjutage merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või helistage 7370209.


Lektor

Maiken Jaanisk