Suhtlemise põhikursus hooldustöötajale

Alguskuupäev: 11. sept 2018
Lõppkuupäev: 28. sept 2018
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: inimesed, kes töötavad tervishoiuasutuses või sotsiaalhoolekandes hooldustööl (s.h. koduhooldus) ja/või omastehooldajatena
Hind: -
Maht: 52 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Nooruse 5
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus-ja Teadusministeerium

Olete oodatud koolitusele "suhtlemise põhikursus hooldustöötajatele"!

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“

Täiskasvanute ESF vahenditest rahastatava täiskasvanute täienduskoolituse kursuse lühiandmed
Õppekava nimetus: Suhtlemise põhikursus hooldustöötajatele
Õppekavarühm: ISCED 003 Isikuareng
Õppekeel: eesti keel

Koolituse kogu maht: 52 akadeemilist tundi

Sihtrühm ja selle kirjeldus

Tellimus on suunatud eelkõige madalama haridustasemega ja madala või aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanutele. Kõrghariduse omandanuid lülitatakse õppegruppi vaid vabade kohtade olemasolul.

Koolitusele on oodatud inimesed, kes töötavad tervishoiuasutuses või sotsiaalhoolekandes hooldustööl (s.h. koduhooldus) ja/või omastehooldajatena. Koolitus on suunatud aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+, erialase tasemehariduseta täiskasvanutele ja/või keskhariduseta täiskasvanutele.

Õppe alustamise nõuded: Töötamine või soov töötada hooldustöötajana. Soov toetada ja abistada füüsilise või psüühilise erivajadusega inimesi.

Eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse eesmärgiks on igapäevahooldusel abi vajavate inimeste elukvaliteedi parandamine kompetentse personali toetuse kaudu ning personali rahulolu suurendamine läbi teadliku suhtlemise. Kursus annab teadmised kliendikesksest ja töötajat hoidvast suhtlemisest, teadmised erivajadustega inimestega suhtlemise erisustest ning töötajate enesejõustamise võimalustest.

Koolituse läbinud õppija:

 • teab kliendikeskse suhtlemise põhitõdesid, oskab neid kasutada;
 • oskab lähtuvalt kliendi toimetulekuvõimest valida sobiva suhtlemisviisi, mille tulemuseks on nii kliendile kui töötajale rahulolu pakkuv suhtlemine;
 • teab, kuidas toime tulla liigse stressiga.

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga

Hooldustöötaja (tase 4) kutsestandard. Kompetentsid: B.2.6.

Teemad

Auditoorse töö teemad (42 akadeemilist tundi)

 • Kliendikeskse suhtlemise mõiste, hooldustöötaja kui klienditeenindaja;
 • Hea suhtlemise üldpõhimõtted: kontakti loomine, esmamulje, suhtlemistasandid, suhtlemisstiilid, väärtused ja hoiakud;
 • Toetav ja aktiivne kuulamine;
 • Motiveeriv intervjueerimine kui suhtlemisviis;
 • Kliendi tegevusvõime hindamine;
 • Erisused suhtlemisel füüsilise ja psüühilise erivajadusega inimestega;
 • Konflikt: põhjused, märkamine, toimetulekuviisid, lahendamine;
 • Kriis: tunnused, etapid, abistamine; leinatöö eetika ja kultuuritraditsioonid;
 • Kliendi suhtlemis- ehk tugivõrgustik, selle hoidmine;
 • Meeskonnatöö kliendi ja personali heaolu eesmärgil;
 • Iseseisvate tööde arutelu. Kokkuvõte ja tagasiside kursusel õppimisest.

Iseseisva töö teemad (10 akadeemilist tundi)

 • Juhtumianalüüsi koostamine

Toimumise ajad:

11. september 2018
12. september 2018

17. september 2018

18. september 2018

27. september 2018

28. september 2018

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Koolituse läbimise eelduseks on vähemalt 70% osavõtt õppetööst, aktiivne osalemine loengutes ja seminarides. Samuti koostab õppija seminaride käigus, iseseisva tööna ühe kliendi juhtumi analüüsi ning tutvustab seda rühmakaaslastele. Õppija saab tagasisidet oma tööle nii õppejõult kui ka kaasõppijatelt. Õpiväljundid saavutanule väljastatakse tunnistus ning mittesaavutanule tõend.

Koolitaja

Maiken Jaanisk, MSc (psühholoogia), koolitaja kutse, tase 6. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud. Õppetöö valdkonnad: suhtlemis- ja kriisipsühholoogia, kliiniline psühholoogia, meeskonnatöö ja enesearendus.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks tuleb ära täita AVALDUS (mida saab ka kohapeal täita) ning mille palume saata merliskarjakannaste(at)nooruse.ee. Seejärel on kindlasti vajalik registreerimine kodulehel, täites allolev vorm. Kindlasti pange linnuke väitele "Kinnitan, et soovin arvet eraisikule".

Saadame kõikidele registreerujatele veel ka eraldi meeldetuletused ja info koolituse üksikasjadest.  Küsimuste korral kirjutage merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või helistage 7370209.


Lektor

Maiken Jaanisk