Kehalise aktiivsuse toetamine hooldustöös

Alguskuupäev: 07. mai 2018
Lõppkuupäev: 17. mai 2018
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad ja tegevusjuhendajad
Maht: 35 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Nooruse 5
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus-ja Teadusministeerium

Olete oodatud koolitusele "kehalise aktiivsuse toetamine hooldustöös"!

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“

Täiskasvanute ESF vahenditest rahastatava täiskasvanute täienduskoolituse kursuse lühiandmed:
Õppekava nimetus: Kehalise aktiivsuse toetamine hooldustöös
Õppekavarühm: ISCED 0915 Teraapia ja taastusravi
Õppekeel: eesti keel

Koolituse kogu maht: 35 akadeemilist tund

Õppe alustamise nõuded: töötamine hooldustöötajana, tegevusjuhendajana või omastehooldajana.

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse praktilise osa eesmärgiks on varustada osalejaid võimalikult laialdase harjutusvaraga ning edukas juhendamiseks vajalike teadmiste  ja oskustega. 

Pärast koolituse läbimist õppija:

 • Tunneb inimese anatoomiat ja füsioloogiat
 • Mõistab kehalise aktiivsuse mõju inimorganismile
 • Omab ülevaadet levinumatest haigusseisunditest hooldustöös
 • Omandab harjutusvara hoolduspatsientidega töötamiseks
 • Rakendab omandatud harjutusvara patsiendi iseärasustest lähtuvalt

Sihtrühm ja selle kirjeldus

Sihtrühmaks on eelkõige tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad ja tegevusjuhendajad või omastehooldusega seotud inimesed, kes vajavad erialast täienduskoolitust. Koolitus on suunatud madalama haridustasemega, erialase hariduseta, aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanutele ja täienduskoolitust vajavatele hooldustöötajatele/hooldajatele. Kõrghariduse omandanuid lülitatakse õppegruppi vaid vabade kohtade olemasolul.

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga

Õppekava koostamise aluseks on hooldustöötaja kutsestandard (tase 4) ja kehtiv hooldustöötaja riiklik õppekava ning tegeviusjuhendaja kutsestandard (tase 4). Kompetentsid: B.2.1; B.2.2.

Õppe sisu

Auditoorse töö teemad (15 akadeemilist tundi)

 • Inimese anatoomia ja füsioloogia
 • Kehalise aktiivsuse mõju inimorganismile ja vastunäidustused füüsilisele koormusele
 • Levinumad haigusseisundid hooldustöös (geriaatria, pediaatria, neuroloogia, ortopeedia, kardioloogia, onkoloogia)
 • Patsiendi seisundi hindamine
 • Treeningu komponendid ja füüsilise koormuse doseerimine
 • Harjutuste juhendamine ja patsiendi motiveerimine

Praktilise töö teemad (20 akadeemilist tundi)

 • Harjutusvara praktiseerimine ja harjutusvahenditega tutvumine
 • Harjutuste juhendamise praktiseerimine
 • Harjutusvara läbitöötamine erinevatest patoloogiatest lähtudes
 • Harjutuskava patsiendikeskne koostamine
 • Hindamine, tagasiside

Koolituse toimumise ajad:
7. mai kell 17.00-20.15
8. mai kell 17.00-20.15
9. mai kell 17.00-20.15
10. mai kell 17.00-20.15

11. mai kell 17.00-20.15
14. mai kell 17.00-20.15
15. mai kell 17.00-20.15
16. mai kell 17.00-20.15
17. mai kell 17.00-20.15

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Nõutav on osavõtt õppetööst vähemalt 70% ulatuses. Aine lõpeb praktilise arvestusega (arvestatud/mittearvestatud), kus arvestuse saamiseks peab osaleja lahendama situatsiooniülesande. Arvestuse saamise kriteerium: osaleja valib situatsiooniülesandes kirjeldatud patsiendile jõukohase ja ohutu harjutusvara või füüsilise aktiviseerimise viisi ning rakendab seda grupikaaslaste peal. Õpiväljundid saavutanule väljastatakse tunnistus, mittesaavutanule väljastatakse tõend.

Koolitaja

Andrei Samoldin

2013-… Tartu Tervishoiu Kõrgkool, kutseõppekavade lektor
2014-2017 SATÜK Närvikliinik, neuroloogia osakond, põetaja
2013-2016 Medita kliinik, anesteesiaüksuse assistent
2012-2013 SATÜK Androloogiakeskus, sekretär-laboriassistent
2014-2017 Tartu Tervishoiu Kõrgkool, füsioteraapia
2012-2013 Tartu Tervishoiu Kõrgkool, erakorralise meditsiini tehniku eriala
2001-2007 Tartu Ülikool Usuteaduskond, bakalaureuse kraad

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks tuleb ära täita AVALDUS (mida saab ka kohapeal täita) ning mille palume saata merliskarjakannaste(at)nooruse.ee. Seejärel on kindlasti vajalik registreerimine kodulehel, täites allolev vorm. Kindlasti pange linnuke väitele "Kinnitan, et soovin arvet eraisikule".

Saadame kõikidele registreerujatele veel ka eraldi meeldetuletused ja info koolituse üksikasjadest.  Küsimuste korral kirjutage merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või helistage 7370209.


Lektor

Andrei Samoldin