Hooldustoimingute täienduskoolitus

Alguskuupäev: 26. juuni 2018
Lõppkuupäev: 28. juuni 2018
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad
Maht: 20 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Nooruse 5
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus-ja Teadusministeerium

Olete oodatud hooldustoimingute täienduskoolitusele!

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“

Täiskasvanute ESF vahenditest rahastatava täiskasvanute täienduskoolituse kursuse lühiandmed
Õppekava nimetus: Hooldustoimingute täienduskoolitus
Õppekavarühm: ISCED 0923 Sotsiaaltöö ja nõustamine
Õppekeel: eesti keel

Koolituse kogu maht: 20 akadeemilist tundi

Toimumise ajad:

26. juuni 2018 kell 10.00-16.00
27. juuni 2018 kell 9.00-15.00
28. juuni 2018 kell 9.00-14-00

Õpiväljundid

Pärast koolituse läbimist õppija:

  • väärtustab oma kutseala;
  • järgib kutse-eetika nõudeid, oskab teha eetilisi ja seadusest lähtuvaid valikuid;
  • omab valmisolekut meeskonnatööks;
  • järgib a- ja antiseptika reegleid ning oskab teostada jäätmekäitlust enda tervist ja keskkonda säästes;
  • oskab iseseisvalt rakendada oma kutsealaseid teadmisi ning oskusi järgnevates hooldustoimingutes: voodi tegemine, klistiir, isikliku hügieeniga seotud toimingud, õe abistamine toitmissondi ja püsikateedri paigaldamisel.

Sihtrühm ja selle kirjeldus

Sihtrühmaks on tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad, kes vajavad erialast täienduskoolitust. Koolitus on suunatud aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+, erialase tasemehariduseta täiskasvanutele ja keskhariduseta täiskasvanutele.

Tellimus on suunatud eelkõige madalama haridustasemega ja madala või aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanutele. Kõrghariduse omandanuid lülitatakse õppegruppi vaid vabade kohtade olemasolul.

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga

Õppekava koostamise aluseks on hooldustöötaja kutsestandard (tase 4) ja kehtiv hooldustöötaja riiklik õppekava. Kompetents: B.2.1.

Teemad

  • Hooldustöö: hooldustöö väärtused ja eetika; koostöö tähendus hooldustöös; Hooldustoimingud avahoolduses, hooldus- ja tervishoiuasutustes. Hoolduse alused: inimese elamistoimingud ja neid mõjutavad tegurid;
  • Turvaline keskkond ja hügieen: A- ja antiseptika, jäätmekäitlus;
  • Hooldustoimingud: Hooldustoimingud ( voodi tegemine, Isikliku hügieeniga seotud toimingud, klistiir, õe abistamine toitmissondi ja püsikateedri paigaldamisel);
  • Hooldusabivahendid: meditsiiniabivahendid, hügieenivahendid.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Koolituse läbimise eelduseks on 70% osavõtt õppetööst, aktiivne osalemine loengutes ja praktikumides. Hooldustöötaja täienduskoolitus loetakse läbituks kui õppija õppija lahendab positiivselt ühe õppejõu poolt ette antud situatsioonülesande,  osates oma tegevust ka põhjendada. Õppija saab tagasisidet oma tööle jooksvalt nii õppejõult kui ka kaasõppijatelt ning annab kirjaliku anonüümse tagasiside koolitusele. Õpiväljundid saavutanule väljastatakse kursuse lõppemisel tunnistus, mittesaavutanule tõend. 

Koolitajad

Maire Aruots, mairearuots(at)nooruse.ee, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud. Õpetamise valdkonnad: õendustoimingud, hooldustöö, esmaabi, vaimne tervis. Õppejõul on pikaajaline õendus- ja hooldustoimingutes.

Taimi Taimalu, taimitaimalu(at)nooruse.ee, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud. Õpetamise valdkonnad. Õendustoimingud, hooldustöö, naha-ja suguhaigused. Õppejõul on pikaajaline õpetamiskogemus õendus- ja hooldustoimingutes.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks tuleb ära täita AVALDUS (mida saab ka kohapeal täita) ning mille palume saata merliskarjakannaste(at)nooruse.ee. Seejärel on kindlasti vajalik registreerimine kodulehel, täites allolev vorm. Kindlasti pange linnuke väitele "Kinnitan, et soovin arvet eraisikule".

Saadame kõikidele registreerujatele veel ka eraldi meeldetuletused ja info koolituse üksikasjadest.  Küsimuste korral kirjutage merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või helistage 7370209.


Lektor

Maire Aruots

Lektor

Taimi Taimalu