Eaka toimetulekut mõjutavad tegurid

Alguskuupäev: 05. juuni 2018
Lõppkuupäev: 12. juuni 2018
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: hoolekandeasutustes, haiglates või avahoolduses töötavad hooldustöötajad
Maht: 32 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Nooruse 5
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus-ja Teadusministeerium

 

Olete oodatud koolitusele "Eaka toimetulekut mõjutavad tegurid"!

Eakate (65+) osakaalu kasvu elanikkonnast prognoositakse 2050. aastaks 25%, sealhulgas on üle 80. aastaste osakaal märgatavas tõusutrendis. Paraku tähendab see seda, et proportsionaalselt eakate populatsiooni kasvuga suureneb ka nende arv kelle funktsionaalne võimekus on piiratud, mis mõjutab nii nende iseseisvat toimetulekut kui ka elukvaliteeti. Vanemaealised  on tervishoiu- ja sotsiaalteenuste valdkonnas suure osakaaluga sihtgrupp, kellel on esineb erinevaid geriaatrilisi sündroome ning iseseisva toimetuleku langust. Kvaliteetse hoolduse  pakkumisel on üheks oluliseks võtmeindikaatoriks professionaalse abi osutamine ehk pädeva hooldustöötaja olemasolu, kes on süsteemselt täiendanud oma teadmisi. Eestis on jätkuvalt vajadus hooldustöötajate täienduskoolituste järele, sest sageli töötavad selles valdkonnas erialase koolituseta inimesed. Koolitus ongi suunatud eelkõige madalama haridustasemega, aegunud kvalifikatsiooniga või täienduskoolitust vajavatele hooldustöötajatele.

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“.

Täiskasvanute ESF vahenditest rahastatava täiskasvanute täienduskoolituse kursuse lühiandmed
Õppekava nimetus: Eaka toimetulekut mõjutavad tegurid
Õppekavarühm: ISCED 0923 Sotsiaaltöö ja nõustamine
Õppekeel: eesti keel

Sihtrühm ja selle kirjeldus

Koolitus on suunatud aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+, erialase tasemehariduseta täiskasvanutele ja keskhariduseta täienduskoolitust vajavatele hooldustöötajatele/hooldajatele.

Koolituse sihtrühmaks on hoolekandeasutustes, haiglates või avahoolduses töötavad hooldustöötajad, kellel ei ole erialast haridust ja/või on aegunud kvalifikatsioon ja/või madal haridustase.

Õppe alustamise nõuded: töötamine või soov töötada hooldustöötajana/hooldajana.

Eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse eesmärk on mõista inimese vananemisega kaasnevaid biopsühhosotsiaalseid muutuseid, anda ülevaade geriaatrilise patsiendiga töötamise põhimõtetest.

Koolituse läbides õppija:

 • mõistab vananemisega kaasnevaid füsioloogilisi, psühholoogilisi, hingelisi ja sotsiaalseid muutuseid ning analüüsib muutuste mõju eaka tegevusvõimele ja elukvaliteedile;
 • oskab arutleda geriaatrilise patsiendiga töötamise põhimõtete, eetika ja koostöö tähenduse üle ning teab kuidas juhendada eakat igapäevaelus toimetulekul, säilitades maksimaalselt eaka iseseisvust ning enesekontrolli;
 • teab sagedamini esinevaid geriaatrilisi sündroome, märkab eaka terviseprobleeme ning omab valmisolekut teda abistada;
 • oskab tuua näiteid geriaatrilise patsiendi toimetuleku hindamiseks.

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga

Hooldustöötaja, tase 4. Kompetentsid ja tegevusnäitajad: B.2.4.

Õppe sisu

Auditoorse töö teemad (22 akadeemilist tundi)

 • Vananemise olemus
 • Vananemisega kaasnevad anatoomilis-füsioloogilised muutused
 • Vananemisega kaasnevad psühholoogilised, emotsionaalsed, hingelised ja sotsiaalsed muutused
 • Geriaatriline patsient
 • Geriaatriliste sündroomide olemus
 • Geriaatrilise patsiendi toimetuleku hindamine
 • Geriaatrilise patsiendi juhendamise põhimõtted
 • Eetika ja koostööaspektid töötamaks vanemaealisega
 • Patsiendi/kliendi juhtumi arutelud

Iseseisev töö (10 tundi)
Iseseisva tööna hindab hooldustöötaja ühe kliendi/patsiendi elamistoimingute, tema funktsionaalset toimetulekut mõjutavaid tegureid ning arutleb seminaril hooldusprotsessis vajalike eesmärkide ja tegevuste üle.

Kohustuslik õppekirjandus: Oras, U., Solom, K., Urban, R.,Varik, M. (2011). Funktsionaalse võimekuse oskuslik toetamine kui eduka vananemise võti. Eesti Õde 1(11).
Varik, M., Urban, R., Solom, K., Oras, U. (2010). Eakate füüsilise, psühhosotsiaalse ja hingelise võimekuse oskuslik toetamine. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik  IV. Tartu.

Koolituse toimumise ajad

5. juuni 2018
6. juuni 2018
12. juuni 2018

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Koolituse läbimise eelduseks on vähemalt 70% osavõtt õppetööst. Õppija on koostanud iseseisva tööna patsiendi/kliendi juhtumi kirjelduse ning arutlenud selle üle seminaris. Õppija saab tagasisidet oma tööle nii õppejõult kui ka kaasõppijatelt. Õpiväljundid saavutanule väljastatakse tunnistus, mittesaavutanule väljastatakse tõend.

Koolitajad

Merle Varik, MSW (sotsiaaltöö), BScN (õendusteadus). Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekava geriaatria ja gerontoloogia lektor. Aastatel 2001-2005 Nõo Hooldekodu juhataja.

Reet Urban, MSc (õendusteadus). Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekava dotsent. Aastatel 2001-2003 Lõuna-Eesti Haigla AS Hooldusravikeskuse juhataja

Kaja Solom, MSc (õendusteadus), BA (sotsiaaltöö). MTÜ Lõuna Eesti Erihooldusteenuste Keskuse juhataja. Aastatel 2004- 2011 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli geriaatria valdkonna õppejõud.

Urmas Oras, läbinud Soome Evangeelse Luterliku Kiriku haiglahingehoidjate kursuse, 2009. aastast töötab Tartu Hooldekodus kaplanina.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks tuleb ära täita AVALDUS (mida saab ka kohapeal täita) ning mille palume saata merliskarjakannaste(at)nooruse.ee. Seejärel on kindlasti vajalik registreerimine kodulehel, täites allolev vorm. Kindlasti pange linnuke väitele "Kinnitan, et soovin arvet eraisikule".

Saadame kõikidele registreerujatele veel ka eraldi meeldetuletused ja info koolituse üksikasjadest.  Küsimuste korral kirjutage merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või helistage 7370209.


Lektor

Merle Varik

Lektor

Reet Urban

Lektor

Kaja Solom

Lektor

Urmas Oras