Töö dementsussündroomiga klientidega

Alguskuupäev: 17. apr 2018
Lõppkuupäev: 19. apr 2018
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: (eri)hoolekandeasutuste tegevusjuhendajad ja hooldustöötajad, kes töötavad dementsussündroomiga klientidega
Maht: 20 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Nooruse 5
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus-ja Teadusministeerium

 

Olete oodatud koolitusele "Töö dementsussündroomiga klientidega"!

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“

Täiskasvanute ESF vahenditest rahastatava täiskasvanute täienduskoolituse kursuse lühiandmed:
Õppekava nimetus: Töö dementsussündroomiga klientidega
Õppekavarühm: ISCED 0923 Sotsiaaltöö ja nõustamine
Õppekeel: eesti keel

Õppe alustamise nõuded: töötamine hooldajana või tegevusjuhendajana.

Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi

Koolituse sihtgrupiks on (eri)hoolekandeasutuste tegevusjuhendajad ja hooldustöötajad kes töötavad dementsussündroomiga klientidega. Koolitus on suunatud aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+, erialase tasemehariduseta täiskasvanutele ja keskhariduseta täienduskoolitust vajavatele hooldustöötajatele/hooldajatele ja tegevusjuhendajatele.

Koolituse toimumise ajad

17. aprill kell 10.00-16.00
18. aprill kell 9.00-15.00
19. aprill kell 9.00-14-00

Koolituse eesmärk

Täienduskoolituse eesmärgiks on psüühilise erivajadusega inimeste elukvaliteedi parandamine kompetentse personali toetuse kaudu ja anda osalejale süvendatud oskused töötamiseks dementsussündroomiga klientidega.

Õpiväljundid

Koolituse läbimisel osaleja:

  • omab süvendatud teadmisi dementsussündroomist, sellest tulenevast toimetulekuvõime langusest, kaasneda võivatest sündroomidest ja riskidest;
  • oskab juhendada dementsussündroomiga klienti tema toimetulekuvõimest lähtuvalt kasutades selleks sobivaid klienditöö võtteid.

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga:

Hooldustöötaja (tase 4) kutsestandard. Kompetentsid: B.2.4; B.2.5; B.2.6.

Teemad

Auditoorse töö teemad (20 akadeemilist tundi)

  • Dementsus: mõiste, liigid, põhjused, sümptomid. Dementsusega kaasnev kognitiivsete ja füüsiliste võimete langus.
  • Dementsusega kaasnevad ohud (traumad, toitumisprobleemid, hooletusse jäämine, sotsiaalne isolatsioon)
  • Sagedamini esinevad sündroomid: valu, depressioon, deliirium.
  • Tegevusvõime hindamine dementsuse korral (sh sobivad mõõdikud/skaalad)
  • Olemasolevate oskuste säilitamine ja toetamine, erinevad klienditöö võtted: suhtlemistehnikad, validatsioon, ROT
  • Palliatiivne hooldus 
  • Kokkuvõte ja tagasiside

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Koolituse läbimise eelduseks on vähemalt 70% osavõtt õppetööst, aktiivne osalemine loengutes ja seminarides. Samuti koostab õppija seminaride käigus ühe kliendi juhtumi analüüsi ning tutvustab seda rühmakaaslastele. Õppija saab tagasisidet oma tööle nii õppejõult kui ka kaasõppijatelt. Õpiväljundid saavutanule väljastatakse tunnistus ning mittesaavutanule tõend.

Koolitajad

Janika Pael RN, MSc, janikapael(at)nooruse.ee, Tartu Tervishou Kõrgkooli õe õppekava lektor. Õpetamise valdkonnad: vaimse tervise õendus, uurimistöö metoodika. Lektoril on pikaajaline kogemus SA TÜ Kliinikumi psühhiaatriakliiniku õena.

Merle Varik, MSW (sotsiaaltöö), BScN (õendusteadus). Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekava geriaatria ja gerontoloogia lektor. Aastatel 2001-2005 Nõo Hooldekodu juhataja.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks tuleb ära täita AVALDUS (mida saab ka kohapeal täita) ning mille palume saata merliskarjakannaste(at)nooruse.ee. Seejärel on kindlasti vajalik registreerimine kodulehel, täites allolev vorm. Kindlasti pange linnuke väitele "Kinnitan, et soovin arvet eraisikule".

Saadame kõikidele registreerujatele veel ka eraldi meeldetuletused ja info koolituse üksikasjadest.  Küsimuste korral kirjutage merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või helistage 7370209.


Lektor

Janika Pael

Lektor

Merle Varik