Hooldustöötaja arvutikasutus digiajastul

Alguskuupäev: 11. aug 2021
Lõppkuupäev: 11. sept 2021
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: hooldustöötaja või soov alustada tööd hooldustöötajana
Hind: -
Maht: 48 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Hooldustöötaja arvutikasutus digiajastul
 

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“

Õppekavarühm: ISCED 0611 Arvutikasutus

Õppemeetodid:  loeng, arutelu, praktika

Õppe alustamise nõuded: Töötamine hooldustöötajana või soov alustada tööd hooldustöötajana. Soovitavalt minimaalne ülevaade arvutist ja kehtiv e-maili (google konto) ja ID kaardi ning pin1 ja pin2 olemasolu.

TEEMAD

1. Auditoorse töö teemad nimetused ja mahud tundides  (24  akadeemilist tundi)

Digikeskonda sisenemine ja seal orienteerumine (moodle.edu.ee näitel):

Keskonna avamine kasutades „võtit“;
info, juhendid, õppematerjalid, õppevideod.

Õppematerjalide leidmine interneti keskonnas.

Teadlik veebimaterjalide kasutamine ja autoriõiguse seadus.

Otingumootorite ja keskondade kasutamine kasutamine (nt. Google, youtube jne.)

Ühisdokumendi jagamine
eesti.ee keskonda sisenemine ja orienteerumine

Id kaardi kasutamine

enda tervisega soetud isikuandmete vaatamine

2.            Praktiline osa (24  akadeemilist tundi).

Tekstifailide loomine ja muutmine MS Office 2010 näitel

 Ühisdokumendi jagamine

Dokumentide laadimine keskonda  ja  digiallkirjastamine (konfidentsiaalsus -ja tööleping)  keskonnas.

 Õppegraafiku täitmine ja lisamine keskonda.

Individuaalne suhtlemine, hoolduspäeviku täitmine, tagasisidestamine

Simulatsioonsüsteemi praktiline õpe – abivahendi kasutusõpetus

Praktilise situatsiooni salvaestamine;

Juhtumi analüüs, tagasisisidestamine.

3.            Iiseseisva töö teemad (16 akadeemilist tundi)

Tekstitöötluse töölehe esitamine veebipõhiselt (avaldus);

Hooldusplaani koostamine, analüüsimine, tagasisidestamine

Juhtumianalüüs, probleemstrateegia,

Abivahendi leidmine vastavalt hooldusplaani probleemstrateegiale;

Infoallikate kasutamine teemakohase materjali koostamisel;

Praktiline ülesanne ühisdokumendi kasutamisel ja veebipõhine suhtlemine.

 

Õpiväljundid

oskab teadlikult kasutada veebimaterjale käitudes seaduslikult ja eetiliselt;

oskab luua arvutiga kirjalikke töid kasutades teksti redigeerimise erinevaid võimalusi;

oskab luua originaaltöid rakendades informatsiooni kogumiseks, hindamiseks ja kasutamiseks digitaalseid vahendeid;

oskab kasutada digitaalseid vahendeid oma loomingu edastamiseks ja tööalase arengu reflekteerimiseks;

oskab kasutada digitaalset meediat ja keskkondi suhtlemiseks ja koostööks;

oskab leida ja rakendavad digitaalseid vahendeid praktiliste oskuste arendamiseks;

oskab hinnata, planeerida, teostada  ja arendada oma tööd  rakendades digioskusi.

Koolituse toimumise ajad:

11.-12. august 2021
26. august, 28. august 2021
9. september, 11. september

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid:  

Koolituse läbimise eelduseks on vähemalt 70% osavõtt õppetööst. Kõikide praktikumide ja iseseisvate ülesannete esitamine on kohustuslik. Õppija saab tagasisidet oma tööle jooksvalt nii õppejõult kui ka kaasõppijatelt digiõppekeskonnas. Õpiväljundite saavutanule väljastatakse tunnistus, mittesaavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Koolitus toimub hästivarustatud õppeklassis, kus on olemas koolituse läbiviimiseks kõik vajalik (arvuti, projektor ning on olemas internetiühendus). Õppekeskkond on kaasaegne ja toetab õppija arengut ning õpiväljundite saavutamist.

 

Koolitajad

Maire Aruots, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud. Õpetamise valdkonnad: õendustoimingud, hooldustöö, esmaabi, vaimne tervis. Õppejõul on pikaajaline õendus- ja hooldustoimingutes.

Taimi Taimalu, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud. Õpetamise valdkonnad: õendustoimingud, hooldustöö, naha-ja suguhaigused. Õppejõul on pikaajaline õpetamiskogemus õendus- ja hooldustoimingutes.

Registreerimine

Kindlasti on vajalik registreerimine kodulehel. Palun pange linnuke väitele "Kinnitan, et soovin arvet eraisikule", arvet teile ei saadeta aga see on vajalik, et registreerumine õnnestuks. Saadame kõikidele registreerujatele veel ka eraldi meeldetuletused ja info koolituse üksikasjadest. Küsimuste korral kirjutage merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või helistage 7370209.


Lektor

Taimi Taimalu

Lektor

Maire Aruots