Massööri baaskursus

Alguskuupäev: 01. nov 2020
Lõppkuupäev: 01. nov 2021
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: Massööri erialast huvitatud inimesed, kellel on omandatud keskharidus.
Hind: 2400
Maht: 1542
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Massööri baaskursus

Õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised, oskused, hoiakud ja väärtused, et töötada massööri valdkonnas. Kursuse eesmärk on anda õpilasele teadmised ja oskused viia läbi massaažiseanssi lähtudes kliendi vajadustest seadmata ohtu nii enda kui ka kliendi tervist. Õppekavarühm: 0915 Teraapia ja taastusravi õppekavarühm
 Õppemeetodid: Tõhustatud loeng e-toega seminar, probleemõpe, iseseisev töö, arutelu, infootsing, vaatlus, praktiline tegevus, harjutamine, demonstratsioon, rühmatöö

Teemad

1.      Auditoorse töö teemad (312 tundi)

Suhtlemine, klienditeeninduse alused (20 akadeemilist tundi)

Rehabilitatsiooni alused (sh seadusandlus) 10 akadeemilist tundi

Anatoomia-füsioloogia-patoloogia (36 akadeemilist tundi)

Kinesioloogia (10 akadeemilist tundi)

Klassikaline massaaž (14 akadeemilist tundi)

Digiaajastu tehnoloogiate kasutamine õppimises ja erialases arengus -   eõpe 20 tundi

 Haigusõpetus (69 akadeemilist tundi) lisaks eõpe 2 tundi

Esmaabi (8 akadeemilist tundi)

Kliendi seisundi hindamine (22 akadeemilist tundi)

Aroomimassaaž (16 akadeemilist tundi)

Tiibeti massaaž (12 akadeemilist tundi)

Toitumisõpetuse alused   (18 akadeemilist tundi) lisaks eõpe 22 tundi
Vene keel (30 akadeemilist tundi)

Õppepraktika SPA-keskkonnas (9 akadeemilist tundi)
Idamaade massaaž (4 akadeemilist tundi)
Reflektoorne massaaž (8 akadeemilist tundi)
Rahvatervis, terviseedenduse alused (4 akadeemilist tund) 32 eõpe
Eripedagoogika ja alternatiivkommunikatsiooni alused (22 akadeemilist tundi) 10 eõpe

 

2.      Praktilise töö teemad (414)

Anatoomia-füsioloogia-patoloogia (14 akadeemilist tundi)

Kinesioloogia (8 akadeemilist tundi)

Klassikaline massaaž (70 akadeemilist tundi)

Digiaajastu tehnoloogiate kasutamine õppimises ja erialases arengus (10 akadeemilist tundi)

Haigusõpetus (6 akadeemilist tundi)

Esmaabi (10 akadeemilist tundi)

Kliendi seisundi hindamine (18 akadeemilist tundi)

Aroomimassaaž (10 akadeemilist tundi)

Tiibeti massaaž (18 akadeemilist tundi)

Toitumisõpetuse alused   (6 akadeemilis tundi)

Õppepraktika SPA-keskkonnas 200 akadeemilist tundi
Idamaade massaaž (26 akadeemilist tundi)
Reflektoorne massaaž (18 akadeemilist tundi)

 

3.      Iseseisva töö teemad (akadeemilist tundi)

Juhendatud iseseisva töö maht on 730 akadeemilist tundi. Iseseisva töö alla kuuluvad sõltuvalt teemast eneseanalüüsid, rühmatööde/paaristööde ettevalmistamine, ettevalmistumine eesseisvaks õppetööks, referaatide/ettekannete koostamine, iseseisev praktiseerimine, õpimapi koostamine.

Õpiväljundid

1) mõistab massaažiteenuse osutamisel kehtestatud nõudeid lähtudes valdkonda reguleerivast seadusandlusest ja kutse-eetika põhimõtetest;

2) teab inimorganismi ülesehitust, füsioloogilisi ja patoloogilisi protsesse, mõistab inimkeha liigutustegevuse biomehaanikat ning motoorika juhtimise põhiprintsiipe;

3) teab massaažiprotseduuri kulgu mõjutavaid haigusi (näidustusi, vastunäidustusi) ja nende puhul kasutatavate ravimite mõju protseduuri läbiviimisel;

4) annab esmaabi haigusseisundite, õnnetusjuhtumite ja traumade korral, kutsub abi ja elustab kliinilisest surmast;

5) hindab kliendi seisundit sobivaid meetodeid kasutades ning dokumenteerib hindamistulemused lähtudes valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;

6) teab massaaži klassifikatsioone ning mõistab massaaži üld- ja liigipõhiseid filosoofilisi aspekte;

7) valmistab massaaži liigist sõltuvalt ette massaaži kabineti ja töövahendid lähtudes, hügieeni, tervisekaitse ja ergonoomika nõuetest;

8) demonstreerib eesmärgipärase massaažiprotseduuri planeerimist ja läbiviimist lähtudes kliendi tervislikust seisundist ja soovidest, nõustab klienti lähtuvalt tema vajadustest

9) rakendab töökeskkonnas meeskonnatöö põhimõtteid, kasutab kaasaegseid infotehnoloogilisi vahendeid ning järgib seadusandlust, konfidentsiaalsust ja kutse-eetika põhimõtteid

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Õpiväljundite saavutanule väljastatakse tunnistus, mitte saavutanule tõend. Õigeagne iseseisvate tööde esitamine, test, õppepraktika. 

Õppekeskkonna kirjeldus

Auditoorne töö toimub ruumis, kus on arvuti ja projektor ning on internetiühendus. Toolid ja lauad on vajadusel liigutatavad. Praktika toimub hästi varustatud praktikaruumides, kus on kõik vajalik erinevate massaažiliikide õppimiseks (elektrilised massaažilauad, on-site toolid, rätikud, aluspaberid, jm massaažiliigi-spetsiifilised vahendid). 

Koolitaja

Maiken Jaanisk, MSc
Annika Piirilinn
Aleksandra Vähi, MSc
Anne Vahtramäe, MD, MSc
Ülle Parm, PhD
Kristiina Virro
Anne Rosenberg; MSc haridustehnoloog
Terje Arula
Renna Värnik
Taimi Taimalu

Maire Aruots, RN
Marika Külm
Anu Rootalu-Wachmann
Liana Kurg, BA
Olga Jagintseva
Mari-Liis Pille, MA
Tiina Uusma, MS