Hoolduse põhiteadmised COVID-19 haigega töötamiseks hoolekandeasutuses

Alguskuupäev: 20. apr 2020
Lõppkuupäev: 24. apr 2020
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: Hoolekandeasutuste töötajad ja vabatahtlikud, kes lähevad appi hooldekodudesse
Hind: -
Maht: 26 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Rahastaja: -

Hoolduse põhiteadmised COVID-19 haigega töötamiseks hoolekandeasutuses! E-kursus!

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine


Koolituse eesmärk on anda uutele töötajatele hoolduse algteadmisi hooldekodudes töötamiseks, võttes arvesse COVID-19 pandeemia tõttu kehtestatud eriolukorda.


Õppekavarühm: ISCED 0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
Õppemeetod: e-õpe


NB! Kuupäevad on täpsustamisel. Antud koolitusele suunab inimesi ainult Töötukassa koostöös tööandjatega.

Teemad, 26 tundi, millest 10 tundi auditoorne (e-õpe), 8 tundi praktiline töö (veebiseminar) ja 8 tundi iseseisev töö.
Nakkushaiguste üldosa s.h COVID-19 haigus;
Eriolukorrast tulenevad reeglid;
Isikliku välimuse põhimõtted hooldajal;
A-ja antiseptika. Isikukaitsevahendid ja nende kasutamine.;
Pindade desinfitseerimine, jäätmekäitlus;
Ergonoomika põhivõtted hooldustoimingute tegemisel;
Põhilised hooldustoimingud  eriolukorras ja tavaolukorras (terviseseisundi jälgimine, hooldamine, pesemine, toitmine, jäätmekäitlus).;
Eetika ja konfidentsiaalsus hooldekodus.   


Õpiväljundid
mõistab, mis haigus on COVID-19, kuidas haigus levib ja kuidas saab haigust ennetada;  
teab, kuidas käituda eriolukorras kehtestatud reegleid silmas pidades;
teab ja oskab tähelepanu pöörata enda isiklikule välimusele seoses hooldustööga;
teab, kuidas käituda, kui hooldekodus on COVID-19 nakkuse kahtlusega isik või nakatunu;
teab, millised isikukaitsevahendid on saadaval ja oskab neid kasutada;
teab, milliseid  isikukaitsevahendeid COVID-19 korral kasutada ja oskab neid kasutada;
teab ja oskab desinfitseerida pindu ja teostada jäätmekäitlust;
teab ja oskab, kuidas hooldada COVID-19 nakatunud  ja mittenakatunud klienti;
teab ja oskab  hooldamisel kasutada ergonoomilisi võtteid;
 teab, mis on eetika ja konfidentsiaalsus hooldekodus.   


Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub veebipõhiselt. Materjal on vastavas keskkonnas, mille aadress ja sisenemisjuhised saadetakse osalejale. Teemade juures on enesekontrollitestid. Kokkulepitud kuupäevadel toimuvad videosilla vahendusel peetavad seminarid. Õpilane saab teha enesekontrolliteste ning lõpetamisel toimub lõputest.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid
Kursuse materjali läbi töötamine, veebiseminaridel osalemine ja enesekontrollitesti ja lõputesti tegemine. Õpiväljundite saavutanule väljastatakse tunnistus, mitte saavutanule tõend.


Koolitajad:
Marit Kiljako, RN, MSc - lõpetas Tartu Meditsiinikooli õe eriala 2001 aastal. 2006. aastal omandas - Tartu Ülikool arstiteaduskonna, õendusteaduse osakonnas terviseteaduse magistri eriala õendusteaduses. Töötab õena SA TÜK Kirurgiakliinikus ja Hematoloogia - onkoloogia kliinikus. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis töötab lektorina alates 2007. aastast. Peamised õpetamise valdkonnad kõrgkoolis on kirurgilise ja sisehaige õendus, õendustoimingud ja ravimite manustamine.  
Taimi Taimalu (RN) Õpetaja-praktik  14 aastat õe staaži ja 10 aastat õppejõu staaži. Õpetamise valdkonnad: Õendustoimingud, hooldustöö, naha-ja suguhaigused.
Maire Aruots  Õpetaja-praktik  (RN) 20 aastat õe staaži ja 10 aastat õppejõu staaži.. Õpetamise valdkonnad: õendustoimingud, hooldustöö, esmaabi, vaimne tervis.
Kristiina- Maria Lorenz: RN, MA – Tallinna Ülikooli magister andragoogikas. SA TÜK õena töötanud pea 10 aastat, enne ka hooldustöötaja õpingute ajal. Töökogemus õppejõuna 17 aastat. Õpetamisvaldkonnad: õendustoimingud ja ravimite manustamine, kirurgilise haige õendus.