Kehalise aktiivsuse toetamine hooldustöös

Alguskuupäev: 05. mai 2020
Lõppkuupäev: 18. mai 2020
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad ja tegevusjuhendajad
Hind: -
Maht: 35 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Olete oodatud koolitusele "kehalise aktiivsuse toetamine hooldustöös"!

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“

Täiskasvanute ESF vahenditest rahastatava täiskasvanute täienduskoolituse kursuse lühiandmed:
Õppekavarühm: ISCED 0915 Teraapia ja taastusravi
Õppemeetod: loeng, praktika
Õppekeel: eesti keel
Koolitus toimub kaasaegses ja hästivarustatud õppeklassis.

Koolituse kogu maht: 35 akadeemilist tund

Õppe alustamise nõuded: töötamine hooldustöötajana, tegevusjuhendajana või omastehooldajana.

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse praktilise osa eesmärgiks on varustada osalejaid võimalikult laialdase harjutusvaraga ning edukas juhendamiseks vajalike teadmiste  ja oskustega. 

Pärast koolituse läbimist õppija:

 • Tunneb inimese anatoomiat ja füsioloogiat
 • Mõistab kehalise aktiivsuse mõju inimorganismile
 • Omab ülevaadet levinumatest haigusseisunditest hooldustöös
 • Omandab harjutusvara hoolduspatsientidega töötamiseks
 • Rakendab omandatud harjutusvara patsiendi iseärasustest lähtuvalt

Sihtrühm ja selle kirjeldus

Sihtrühmaks on eelkõige tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad ja tegevusjuhendajad või omastehooldusega seotud inimesed, kes vajavad erialast täienduskoolitust. Koolitus on suunatud madalama haridustasemega, erialase hariduseta, aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanutele ja täienduskoolitust vajavatele hooldustöötajatele/hooldajatele. Kõrghariduse omandanuid lülitatakse õppegruppi vaid vabade kohtade olemasolul.

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga

Õppekava koostamise aluseks on hooldustöötaja kutsestandard (tase 4) ja kehtiv hooldustöötaja riiklik õppekava ning tegeviusjuhendaja kutsestandard (tase 4). Kompetentsid: B.2.1; B.2.2.

Õppe sisu

Auditoorse töö teemad (15 akadeemilist tundi)

 • Inimese anatoomia ja füsioloogia
 • Kehalise aktiivsuse mõju inimorganismile ja vastunäidustused füüsilisele koormusele
 • Levinumad haigusseisundid hooldustöös (geriaatria, pediaatria, neuroloogia, ortopeedia, kardioloogia, onkoloogia)
 • Patsiendi seisundi hindamine
 • Treeningu komponendid ja füüsilise koormuse doseerimine
 • Harjutuste juhendamine ja patsiendi motiveerimine

Praktilise töö teemad (20 akadeemilist tundi)

 • Harjutusvara praktiseerimine ja harjutusvahenditega tutvumine
 • Harjutuste juhendamise praktiseerimine
 • Harjutusvara läbitöötamine erinevatest patoloogiatest lähtudes
 • Harjutuskava patsiendikeskne koostamine
 • Hindamine, tagasiside

Koolituse toimumise ajad:
5.05.2020
6.05.2020
7.05.2020
8.05.2020


11.05.2020
12.05.2020
13.05.2020
14.05.2020
15.05.2020
18.05.2020

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Nõutav on osavõtt õppetööst vähemalt 70% ulatuses.Aine lõpeb praktilise arvestusega (arvestatud/mittearvestatud), kus arvestuse saamiseks peab osaleja lahendama situatsiooniülesande. Arvestuse saamise kriteerium: osaleja valib situatsiooniülesandes kirjeldatud patsiendile jõukohase ja ohutu harjutusvara või füüsilise aktiviseerimise viisi ning rakendab seda grupikaaslaste peal. Õpiväljundid saavutanule väljastatakse tunnistus, mittesaavutanule väljastatakse tõend.

Koolitaja

Mari Mets

Mari Mets, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, füsioterapeudi eriala, lõpetatud 2018.
Alates 12.2018 – k.a Tartu Ülikooli Kliinikum, traumatoloogia ja ortopeedia kliinik, traumatoloogia osakond, füsioterapeut

Alates 01.2019 – k.a ReMed Füsioteraapia, füsioterapeut
02.2018–12.2018 Tartu Teraapiasalong, füsioterapeut
09.2017–01.2018 FC Helios, füsioterapeut

Registreerimine

Kindlasti on vajalik registreerimine kodulehel, täites allolev vorm. Palun pange linnuke väitele "Kinnitan, et soovin arvet eraisikule", arvet teile ei saadeta aga see on vajalik, et registreerumine õnnestuks. Saadame kõikidele registreerujatele veel ka eraldi meeldetuletused ja info koolituse üksikasjadest. Küsimuste korral kirjutage merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või helistage 7370209.