Vaimne tervis vanemas eas

Alguskuupäev: 05. okt 2020
Lõppkuupäev: 08. okt 2020
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad/tegevusjuhendajad
Hind: -
Maht: 26 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Olete oodatud koolitusele „Vaimne tervis vanemas eas“!

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“

Täiskasvanute ESF vahenditest rahastatava täiskasvanute täienduskoolituse kursuse lühiandmed:
Õppemeetodid: loeng
Õppekavarühm: ISCED 0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
Õppekeel: eesti keel

Koolitus toimub hästivarustatud praktikaklassides, kus on koolituse läbiviimiseks olemas kõik vajalikud vahendid.

Koolituse kogu maht: 26 akadeemilist tundi

Auditoorne töö:

Elukaar, arenguülesanded ja arengukriisid elukaare teise poole etappides. Loeng, struktureeritud arutelu.
Normaalse vananemisega kaasnevad muutused ning vaimse tervise probleemidele viitavad tunnused. Vaimse tervise hindamise mõõdikud. Praktiliste juhtumite arutelu, rollimäng.

Psühhoaktiivsete ainete kasutamine vanemas eas. Alkoholi tarvitamise hindamine. Ravimsõltuvuse risk (rahustid ja uinutid). Struktureeritud arutelu. Rollimäng.
Meeleolu alanemine ja depressioon. Meeleolu hindamise võimalused ja põhimõtted. Loeng, struktureeritud arutelu.
Kehalise tervise probleemidega kaasneda võivad psüühilised probleemid. Äge ja krooniline valu. Mittefarmakoloogilised valu leevendamise võimalused. Struktureeritud arutelu, praktiliste juhtumite arutelu.
Normaalne ärevus ja kõrgenenud ärevus. Ärevuse taseme hindamise võimalused ja põhimõtted. Üldistunud ärevushäire vanemas eas. Struktureeritud arutelu. Rollimäng etteantud töölehtede alusel.
Kerge kognitiivne häire ja dementsus. Võimalused dementsuse varajaseks avastamiseks ja sekkumiseks. Loeng, struktureeritud arutelu.Videoesitlus.
Võimalused dementsusega inimese toimetuleku toetamisel.  Harjutused geriaatrilise mannekeeniga. Struktureeritud arutelu.
Deliirium. Riskitegurid ja varajane avastamine. Deliiriumiga eaka turvalisuse tagamine. Loeng,videoesitlus.
Psühhootilised häired vanemas eas. Luululine häire. Loeng, juhtumi arutelu.
Elu lõpu hooldus. Struktureeritud arutelu.
Kokkuvõte ja tagasiside.

Sihtrühm ja selle kirjeldus

Sihtrühmaks on tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad ja tegevusjuhendajad, kes vajavad erialast täienduskoolitust.

Nõuded õpingute alustamiseks: töötamine hooldustöötajana või soov alustada tööd hooldustöötajana.

Eesmärk ja õpiväljundid

Kursuse läbinu teab vanemas eas enam esinevate vaimse tervise probleemi kujunemise riske ja nende ennetamise ja leevendamise põhimõtteid. Eeltoodust lähtuvalt oskab kursuse läbinu juhendada ja hooldada eakat klienti tema vaimse tervise seisundist lähtuvalt kasutades selleks sobivaid juhendamis- ja hooldusvõtteid.

Pärast koolituse läbimist õppija:

omab teadmisi vananemisega kaasnevatest normaalsetest muutustest psüühikas; 
oskab märgata muutusi, mis viitavad vaimse tervise probleemidele vanemas eas; teab vanemas eas enam esinevate vaimse tervise probleemi kujunemise riske ja nende ennetamise ja leevendamise põhimõtteid;
oskab juhendada ja hooldada eakat klienti tema vaimse tervise seisundist lähtuvalt kasutades selleks sobivaid juhendamis- ja hooldusvõtteid.

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga

hooldustöötaja (tase 4) kutsestandard. Kompetentsid: B.2.4 Töö eakatega¸ B.2.5 Töö erivajadustega inimestega; B.2.6 Suhtlemine

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Koolituse läbimise eelduseks on vähemalt 70% osavõtt õppetööst, aktiivne osalemine loengutes ja seminarides ning õppejõult saadud positiivne tagasiside individuaalselt koostatud juhtumi analüüsile. Õppija koostab kursuse käigus ühe eaka kliendi juhtumi analüüsi ning tutvustab seda rühmakaaslastele ja õppejõule. Õpiväljundid saavutanule väljastatakse tunnistus ning mittesaavutanule tõend.
 

Koolitaja

Janika Pael, janikapael(at)nooruse.ee, RN, MSc, janikapael(at)nooruse.ee, Tartu Tervishou Kõrgkooli õe õppekava lektor. Õpetamise valdkonnad: vaimse tervise õendus, geriaatriline õendus. Lektoril on pikaajaline kogemus SA TÜ Kliinikumi psühhiaatriakliiniku õena.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks tuleb ära täita AVALDUS (mida saab ka kohapeal täita) ning mille palume saata merliskarjakannaste(at)nooruse.ee. Seejärel on kindlasti vajalik registreerimine kodulehel, täites allolev vorm. Kindlasti pange linnuke väitele "Kinnitan, et soovin arvet eraisikule". Saadame kõikidele registreerujatele veel ka eraldi meeldetuletused ja info koolituse üksikasjadest.  Küsimuste korral kirjutage merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või helistage 7370209.


Lektor

Janika Pael