Töö dementsussündroomiga klientidega

Alguskuupäev: 07. sept 2020
Lõppkuupäev: 10. sept 2020
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad/tegevusjuhendajad
Hind: -
Maht: 26 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Olete oodatud koolitusele "Töö dementsussündroomiga klientidega"!

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“

Täiskasvanute ESF vahenditest rahastatava täiskasvanute täienduskoolituse kursuse lühiandmed:
Õppemeetod: loeng
Õppekavarühm: ISCED 0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
Õppekeel: eesti keel

Koolitus toimub hästivarustatud auditooriumis, kus on koolituse läbiviimiseks olemas kõik vajalikud vahendid.

Õppe alustamise nõuded: töötamine hooldajana või tegevusjuhendajana.

Koolituse maht: 26 akadeemilist tundi

Koolituse sihtgrupiks on (eri)hoolekandeasutuste tegevusjuhendajad ja hooldustöötajad kes töötavad dementsussündroomiga klientidega. Koolitus on suunatud aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+, erialase tasemehariduseta täiskasvanutele ja keskhariduseta täienduskoolitust vajavatele hooldustöötajatele/hooldajatele ja tegevusjuhendajatele.

Koolituse toimumise ajad

7.09.2020
8.09.2020
9.09.2020
10.09. 2020

Koolituse eesmärk

Täienduskoolituse eesmärgiks on psüühilise erivajadusega inimeste elukvaliteedi parandamine kompetentse personali toetuse kaudu ja anda osalejale süvendatud oskused töötamiseks dementsussündroomiga klientidega.

Õpiväljundid

Koolituse läbimisel osaleja:

  • omab süvendatud teadmisi dementsussündroomist, sellest tulenevast toimetulekuvõime langusest, kaasneda võivatest sündroomidest ja riskidest;
  • oskab juhendada dementsussündroomiga klienti tema toimetulekuvõimest lähtuvalt kasutades selleks sobivaid klienditöö võtteid.

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga:

Hooldustöötaja (tase 4) kutsestandard. Kompetentsid: B.2.4; B.2.5; B.2.6.

Teemad

Auditoorse töö teemad (26 akadeemilist tundi)

Dementsus: mõiste, liigid, põhjused, sümptomid. Dementsusega kaasnev kognitiivsete ja füüsiliste võimete langus. Loeng, struktureeritud arutelu.

Dementsusega kaasnevad ohud (traumad, toitumisprobleemid, hooletusse jäämine, sotsiaalne isolatsioon). Praktiliste juhtumite arutelu. Videoesitlus.

Tegevused ohtude vähendamiseks dementsuse eri staadiumites. Kukkumisriski hindamine. Turvalisuse tagamine. Ravimiohutus. Praktiliste juhtumite arutelu.

Sagedamini esinevad sündroomid: valu, depressioon, deliirium. Praktiliste juhtumite arutelu, rollimäng. Videoesitlus.

Tegevusvõime hindamine dementsuse korral (sh sobivad mõõdikud/skaalad). Mõõdiku rakendamine videointervjuu põhjal.

Olemasolevate oskuste säilitamine ja toetamine, erinevad klienditöö võtted: suhtlemistehnikad, validatsioon,  reministsents, reaalsusele orienteeritud tehnikad. ROT-tahvli koostamine. Reministsentstehnikate valimine juhtumi kirjelduse põhjal. Rollimäng suhtlemistehnikate rakendamisest. Videoesitlus.

Palliatiivne hooldus ja elu lõpu hooldus. Alzheimeri tõve ravijuhendis toodud soovitused. Struktureeritud arutelu.

Kokkuvõte ja tagasiside.

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Koolituse läbimise eelduseks on vähemalt 70% osavõtt õppetööst, aktiivne osalemine loengutes ja seminarides. Samuti koostab õppija seminaride käigus ühe kliendi juhtumi analüüsi ning tutvustab seda rühmakaaslastele. Õppija saab tagasisidet oma tööle nii õppejõult kui ka kaasõppijatelt. Õpiväljundid saavutanule väljastatakse tunnistus ning mittesaavutanule tõend.

Koolitajad

Janika Pael RN, MSc, janikapael(at)nooruse.ee, Tartu Tervishou Kõrgkooli õe õppekava lektor. Õpetamise valdkonnad: vaimse tervise õendus, uurimistöö metoodika. Lektoril on pikaajaline kogemus SA TÜ Kliinikumi psühhiaatriakliiniku õena.

Registreerimine

Kindlasti on vajalik registreerimine kodulehel, täites allolev vorm. Palun pange linnuke väitele "Kinnitan, et soovin arvet eraisikule", arvet teile ei saadeta aga see on vajalik, et registreerumine õnnestuks. Saadame kõikidele registreerujatele veel ka eraldi meeldetuletused ja info koolituse üksikasjadest. Küsimuste korral kirjutage merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või helistage 7370209.


Lektor

Janika Pael