Hooldustöötaja täienduskoolitus

Alguskuupäev: 10. veebr 2020
Lõppkuupäev: 14. veebr 2020
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad
Hind: -
Maht: 40 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Olete oodatud hooldustöötaja täienduskoolitusele!

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“

Täiskasvanute ESF vahenditest rahastatava täiskasvanute täienduskoolituse kursuse lühiandmed:
Õppemeetodid: loeng, praktika 
Õppekavarühm: ISCED 0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
Õppekeel: eesti keel

Koolitus toimub hästivarustatud praktikaklassides, kus on koolituse läbiviimiseks olemas kõik vajalikud vahendid.

Koolituse kogu maht: 40 akadeemilist tundi

1. auditoorse töö teemad nimetused ja mahud tundides (8 akadeemilist tundi)

Hooldustöö: hooldustöö väärtused ja eetika; koostöö tähendus hooldustöös; hooldusprotsess; hooldus-toimingud avahoolduses, hooldus- ja tervishoiuasutustes. Hoolduse alused: inimese elamistoimingud ja neid mõjutavad tegurid; hooldus erinevate haiguste korral. Hooldusabivahendid: abivahendite mõiste, liikumisvahendid, hügieenivahendid. Töökeskkond: töötervishoid ja tööohutus; keskkond ja säästev areng jäätmemajanduses.

2. praktilise töö lühikirjeldus nimetused ja mahud tundides  (32 akadeemilist tundi)

Ergonoomika: ergonoomika põhialused, teisaldamised voodis, asendite toestus, patsiendi abistamine ratastooli või tooli asetamisel

Hooldustöö: A- ja antiseptika. Hooldustoimingud ja hooldusprotsess. Hooldusabivahendid: toestus-ja teisaldamisabivahendid, liikumisvahendid, hügieenivahendid.

 

Sihtrühm ja selle kirjeldus

Koolitus on suunatud aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+, erialase tasemehariduseta täiskasvanutele ja keskhariduseta täienduskoolitust vajavatele hooldustöötajatele/hooldajatele.Kõrghariduse omandanuid lülitatakse õppegruppi vaid vabade kohtade olemasolul.

Sihtrühmaks on tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad, kes vajavad erialast täienduskoolitust. Eestis on jätkuvalt akuutne vajadus hooldustöötajate täienduskoolituste järele, sest sageli asuvad tööle ilma erialase koolituseta inimesed. Kuna kaadrivoolavus on suur ning tingitud nii madalast palgast kui ka raskest tööst, siis on käesolev koolituse sihtgrupp väga tänulik eelpool nimetatud kursuste läbimise võimaldamisest. Koolitus on suunatud just madalama haridustasemega, aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanutele või täienduskoolitust vajavatele hooldustöötajatele/hooldajatele. Hooldustöötaja täienduskoolituse läbinu oskab väärtustada kutseala ja eetikat, omab valmisolekut meeskonnatööks ning oskab iseseisvalt rakendada kutsealaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides.

Nõuded õpingute alustamiseks: töötamine hooldustöötajana või soov alustada tööd hooldustöötajana.

Koolitus toimub:

10.02.2020
11.02.2020
12.02.2020
13.02.2020
14.02.2020

Eesmärk ja õpiväljundid

Hooldustöötaja täienduskoolituse eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud tööks hooldusteenuse pakkujana ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Pärast koolituse läbimist õppija:

  • väärtustab oma kutseala;
  • järgib kutse-eetika nõudeid, oskab teha eetilisi ja seadusest lähtuvaid valikuid;
  • omab valmisolekut meeskonnatööks;
  • oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd;
  • oskab iseseisvalt rakendada oma kutsealaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides;
  • töötab tervist ja keskkonda säästes;
  • oskab töökeskkonnas järgida a- ja antiseptika reegleid ja teostada jäätmekäitlust.

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga

Õppekava koostamise aluseks on hooldustöötaja kutsestandard (tase 4) ja kehtiv hooldustöötaja riiklik õppekava:
B.2.1: B.2.9.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Koolituse läbimise eelduseks on 70% osavõtt õppetööst, aktiivne osalemine loengutes ja praktikumides. Hooldustöötaja täienduskoolitus loetakse läbituks kui õppija lahendab positiivselt ühe õppejõu poolt ette antud situatsioonülesande, kasutades õigeid hooldustöö ja ergonoomika võtteid. Õppija saab tagasisidet oma tööle nii õppejõult kui ka kaasõppijatelt. Õpiväljundid saavutanule väljastatakse tunnistus, mittesaavutanule väljastatakse tõend.
 

Koolitajad

Maire Aruots, mairearuots(at)nooruse.ee, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud. Õpetamise valdkonnad: õendustoimingud, hooldustöö, esmaabi, vaimne tervis. Õppejõul on pikaajaline õendus- ja hooldustoimingutes.

Taimi Taimalu, taimitaimalu(at)nooruse.ee, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud. Õpetamise valdkonnad. Õendustoimingud, hooldustöö, naha-ja suguhaigused. Õppejõul on pikaajaline õpetamiskogemus õendus- ja hooldustoimingutes.

Kristiina Virro, kristiinavirro(at)nooruse.ee, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud. Õpetamise valdkonnad. anatoomia, haigusõpetus, intsensiivõendus, hooldus- ja õendustoimingud. Õppejõul on pikajalinetöökogemus kliinilises keskkonnas ja haigusõpetuses.

Maie Timm, maietimm(at)nooruse.ee, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud-assistent. Õpetamise valdkonnad: ergonoomika, rahvatervis, hooldustoimingud. Õppejõul on pikaajaline õpetamiskogemus kõikidel tervishoiu kõrgkooli õppekavadel ergonoomika ja hooldustoimingute valdkonnas.

Anne Murov, annemurov(at)nooruse.ee, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud-assistent. Õpetamise valdkonnad: õendustoimingud, ergonoomika,  rahvatervis, hooldustoimingud. Õppejõul on pikaajaline õpetamiskogemus kõikidel tervishoiu kõrgkooli õppekavadel ergonoomika ja hooldustoimingute valdkonnas.

Tatjana Jušinski, tatjanajusinski(at)nooruse.ee, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud-assistent. Õpetamise valdkonnad: õendustoimingud,  esmaabi ja intensiivõendus. Õppejõul on pikaajaline õpetamiskogemus emaabi ja intensiivõenduses.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks tuleb ära täita AVALDUS (mida saab ka kohapeal täita) ning mille palume saata merliskarjakannaste(at)nooruse.ee. Seejärel on kindlasti vajalik registreerimine kodulehel, täites allolev vorm. Kindlasti pange linnuke väitele "Kinnitan, et soovin arvet eraisikule". Saadame kõikidele registreerujatele veel ka eraldi meeldetuletused ja info koolituse üksikasjadest.  Küsimuste korral kirjutage merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või helistage 7370209.