Hooldustoimingute alane täienduskoolitus

Alguskuupäev: 01. sept 2020
Lõppkuupäev: 03. sept 2020
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad
Hind: -
Maht: 26 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Olete oodatud hooldustoimingute täienduskoolitusele!

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“

Täiskasvanute ESF vahenditest rahastatava täiskasvanute täienduskoolituse kursuse lühiandmed
Õppemeetodid: loeng, praktika
Õppekavarühm: ISCED 0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
Õppekeel: eesti keel

Koolitus toimub hästivarustatud praktikaklassides, kus on koolituse läbiviimiseks olemas kõik vajalikud vahendid.

Koolituse kogu maht: 26 akadeemilist tundi

Toimumise ajad:

1.09.2020
2.09.2020
3.09.2020

Õpiväljundid

Pärast koolituse läbimist õppija:

  • väärtustab oma kutseala;
  • järgib kutse-eetika nõudeid, oskab teha eetilisi ja seadusest lähtuvaid valikuid;
  • omab valmisolekut meeskonnatööks;
  • järgib a- ja antiseptika reegleid ning oskab teostada jäätmekäitlust enda tervist ja keskkonda säästes;
  • oskab iseseisvalt rakendada oma kutsealaseid teadmisi ning oskusi järgnevates hooldustoimingutes: voodi tegemine, klistiir, isikliku hügieeniga seotud toimingud, õe abistamine toitmissondi ja püsikateedri paigaldamisel.

Sihtrühm ja selle kirjeldus

Sihtrühmaks on tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad, kes vajavad erialast täienduskoolitust. Koolitus on suunatud aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+, erialase tasemehariduseta täiskasvanutele ja keskhariduseta täiskasvanutele.

Tellimus on suunatud eelkõige madalama haridustasemega ja madala või aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanutele. Kõrghariduse omandanuid lülitatakse õppegruppi vaid vabade kohtade olemasolul.

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga

Õppekava koostamise aluseks on hooldustöötaja kutsestandard (tase 4) ja kehtiv hooldustöötaja riiklik õppekava. Kompetents: B.2.1.

Teemad

1. auditoorse töö teemad nimetused ja mahud tundides  (4 akadeemilist tundi)

Hooldustöö: hooldustöö väärtused ja eetika; koostöö tähendus hooldustöös; Hooldustoimingud avahoolduses, hooldus- ja tervishoiuasutustes. Hoolduse alused: inimese elamistoimingud ja neid mõjutavad tegurid.

2. praktilise töö lühikirjeldus nimetused ja mahud tundides (22 akadeemilist tundi)

Turvaline keskkond ja hügieen: A- ja antiseptika, jäätmekäitlus.

Hooldustoimingud: Hooldustoimingud ( voodi tegemine, Isikliku hügieeniga seotud toimingud, inkontinentsus, klistiir, õe abistamine toitmissondi ja püsikateedri paigaldamisel);

Hooldusabivahendid: meditsiiniabivahendid, hügieenivahendid.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Koolituse läbimise eelduseks on 70% osavõtt õppetööst, aktiivne osalemine loengutes ja praktikumides. Hooldustöötaja täienduskoolitus loetakse läbituks kui õppija õppija lahendab positiivselt ühe õppejõu poolt ette antud situatsioonülesande,  osates oma tegevust ka põhjendada. Õppija saab tagasisidet oma tööle jooksvalt nii õppejõult kui ka kaasõppijatelt ning annab kirjaliku anonüümse tagasiside koolitusele. Õpiväljundid saavutanule väljastatakse kursuse lõppemisel tunnistus, mittesaavutanule tõend. 

Koolitajad

Maire Aruots, mairearuots(at)nooruse.ee, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud. Õpetamise valdkonnad: õendustoimingud, hooldustöö, esmaabi, vaimne tervis. Õppejõul on pikaajaline õendus- ja hooldustoimingutes.

Taimi Taimalu, taimitaimalu(at)nooruse.ee, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud. Õpetamise valdkonnad. Õendustoimingud, hooldustöö, naha-ja suguhaigused. Õppejõul on pikaajaline õpetamiskogemus õendus- ja hooldustoimingutes.

Kristiina Virro, kristiinavirro(at)nooruse.ee, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud. Õpetamise valdkonnad: anatoomia, haigusõpetused, intensiiv õendus, hooldus- ja õendstoimingud. Õppejõul on pikaajaline töökogemus kliinilises keskkonnas ja  haigusõpetuses.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks tuleb ära täita AVALDUS (mida saab ka kohapeal täita) ning mille palume saata merliskarjakannaste(at)nooruse.ee. Seejärel on kindlasti vajalik registreerimine kodulehel, täites allolev vorm. Kindlasti pange linnuke väitele "Kinnitan, et soovin arvet eraisikule". Saadame kõikidele registreerujatele veel ka eraldi meeldetuletused ja info koolituse üksikasjadest.  Küsimuste korral kirjutage merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või helistage 7370209.