Erivajadusega kliendi toimetuleku toetamine kogukonnas

Alguskuupäev: 21. sept 2020
Lõppkuupäev: 02. okt 2020
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: inimesed, kes töötavad tervishoiuasutuses, sotsiaalhoolekandes, erihoolekandes või omastehooldajana
Hind: -
Maht: 50 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Olete oodatud koolitusele "Erivajadusega kliendi toimetuleku toetamine kogukonnas"!

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“

Täiskasvanute ESF vahenditest rahastatava täiskasvanute täienduskoolituse kursuse lühiandmed:
Õppemeetodid: loeng, praktika, iseseisev töö
Õppekavarühm: ISCED 0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
Õppekeel: eesti keel

Koolitus toimub hästivarustatud auditooriumis, kus on koolituse läbiviimiseks olemas kõik vajalikud vahendid.

Koolituse kogu maht: 40 akadeemilist tund

Õppe alustamise nõuded: töötamine või soov töötada tegevusjuhendajana või hooldustöötajana. Soov toetada ja abistada füüsilise või psüühilise erivajadusega inimesi.

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Pakutav koolitus annab baasteadmised ja -oskused tööks psüühilise ja füüsilise erivajadusega inimesega kogukonnas ning läbi eneseteadlikkuse aitab tõsta ka töötajate rahuolu.

Pärast koolituse läbimist õppija:

oskab hinnata kliendi psüühilist ja füüsilist toimetulekut ning seostab seda puude raskusastmega;
teab erinevaid abivahendeid ja oskab valida kliendile sobiva abivahendi lähtuvalt vajadusest;
teab, kuidas tagada kliendile turvaline keskkond;
oskab lähtuvalt kliendi toimetulekuvõimest valida sobiva suhtlemisviisi (juhendamine, motiveerimine, toetamine), mille tulemuseks on nii kliendile kui töötajale rahulolu pakkuv suhtlemine;
oskab teha koostööd kliendi lähedastega informeerides, konsulteerides, kaasates ja jõustades neid;teab, kuidas toime tulla liigse stressiga oma töös.

 

Sihtrühm ja selle kirjeldus

Enamasti vajavad õpet (ümberõpet) erialase hariduseta või aegunud oskustega inimesed vanuses 50+. Esimesed tegevusjuhendajate tasemeõppe läbinud vilistlased on avaldanud soovi jätkukoolitusel osalemsieks kliendi turvalisuse, abivahendite ja motiveerimise teemadel.

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga

Tegevusjuhendaja tase 4 kutsestandard. Kompetentsid: B.2.2 Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine. B.2.5 Kliendiga seotud võrgustiku loomine ja hoidmine

Hooldustöötaja (tase 4) kutsestandard. Kompetents:B.2.6 Suhtlemine

Õppe sisu

Auditoorse töö teemad (24 akadeemilist tundi)

Erivajaduse liigid ja puude astmed
Kliendi tegevusvõime hindamine ja abivahendid
Turvalise keskkonna kohandamine; motiveerimine, juhendamine, toetamine
Koostöö lähedastega; suhtlemine kogukonnas
Erisused suhtlemisel psüühilise erivajadusega inimestega Kliendi suhtlemis- ehk tugivõrgustik, selle hoidmine
Läbipõlemise ja stressi ennetamine ja toimetulek hooldustöös
Iseseisvate tööde arutelu. Kokkuvõte ja tagasiside kursusel õppimisest

Praktilise töö teemad: (16 akadeemilist tundi)

Turvalise keskkonna kohandamine
Abivahendite kasutamine

Iseseisva töö teema (10 akadeemilist tundi)
Juhtumianalüüsi koostamine ja abivahendite kasutamise demonstreerimine.

Koolituse toimumise ajad:
21.09.2020
23.09.2020
24.09.2020
1.10.2020
2.10.2020

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Koolituse läbimise eelduseks on vähemalt 70% osavõtt õppetööst, aktiivne osalemine õppetöös (sh praktikumis). Õppija koostab iseseisva tööna ühe kliendi juhtumi analüüsi ning tutvustab seda rühmakaaslastele. Õppija saab tagasisidet oma tööle nii õppejõult kui ka kaasõppijatelt. Õpiväljundid saavutanule väljastatakse tunnistus ning mittesaavutanule tõend.

Koolitajad

Maiken Jaanisk, maikenjaanistk(at)nooruse.ee, MSc (psühholoogia), Tartu Tervishoiu Kõrgkooli juhtiv-õpetaja kutseõppe osakonnas. Õppinud ämmaemandust, psühholoogiat ja hooldustööd. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis töötanud 15 aastat. Õppetöö valdkonnad: suhtlemis- ja kriisipsühholoogia, arengu ja kliiniline psühholoogia, meeskonnatöö ja enesearendus. Nõustanud  üle viie aasta töötukassa kliente, viinud läbi erinevaid täiskasvanu koolitusi. Koolitaja kutse, tase 6 ja Hooldustöötaja kutse, 4 tase.

Maie Timm, maietimm(at)nooruse.ee, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud-assistent. Õpetamise valdkonnad: ergonoomika, rahvatervis, hooldustoimingud. Õppejõul on pikaajaline õpetamiskogemus kõikidel tervishoiu kõrgkooli õppekavadel ergonoomika ja hooldustoimingute valdkonnas.

Anne Murov, annemurov(at)nooruse.ee, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud-assistent. Õpetamise valdkonnad: õendustoimingud, ergonoomika,  rahvatervis, hooldustoimingud. Õppejõul on pikaajaline õpetamiskogemus kõikidel tervishoiu kõrgkooli õppekavadel ergonoomika ja hooldustoimingute valdkonnas.

Taimi Taimalu, taimitaimalu(at)nooruse.ee, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud. Õpetamise valdkonnad: õendustoimingud, hooldustöö, naha-ja suguhaigused. Õppejõul on pikaajaline õpetamiskogemus õendus- ja hooldustoimingutes.

Maire Aruots, mairearuots(at)nooruse.ee, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud. Õpetamise valdkonnad: õendustoimingud, hooldustöö, esmaabi, vaimne tervis. Õppejõul on pikaajaline õendus- ja hooldustoimingutes.

Tiina Uusma, tiinauusma(at)nooruse.ee, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud. Õpetamise valdkonnad: õppimine ja õpetamine, erivajadused, pervasiivsed arenguhäired. Õppejõul on pikaajaline õpetamis-/koolitamiskogemus erivajadustega lastega ning pedagoogika ja eripedagoogika valdkonnas.

Registreerimine

Kindlasti on vajalik registreerimine kodulehel, täites allolev vorm. Palun pange linnuke väitele "Kinnitan, et soovin arvet eraisikule", arvet teile ei saadeta aga see on vajalik, et registreerumine õnnestuks. Saadame kõikidele registreerujatele veel ka eraldi meeldetuletused ja info koolituse üksikasjadest. Küsimuste korral kirjutage merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või helistage 7370209.