Diabeedihaige hooldus

Alguskuupäev: 09. nov 2020
Lõppkuupäev: 12. nov 2020
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: Hooldustöötajad/hooldajad
Hind: -
Maht: 26 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Olete oodatud koolitusele "Diabeedihaige hooldus"!

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“

Täiskasvanute ESF vahenditest rahastatava täiskasvanute täienduskoolituse kursuse lühiandmed:
Õppemeetodid: loeng, praktika
Õppekavarühm: ISCED 0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
Õppekeel: eesti keel

Koolitus toimub hästivarustatud praktikaklassides, kus on koolituse läbiviimiseks olemas kõik vajalikud vahendid.

Koolituse kogu maht: 26 akadeemilist tund

Õppe alustamise nõuded: töötamine hooldustöötajana või soov alustada tööd hooldustöötajana.

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud tööks hooldusteenuse pakkujana ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Pärast koolituse läbimist õppija:

  • teab diabeetilise patsiendi hoolduse põhimõtteid;

  • järgib a- ja antiseptika reegleid ning oskab teostada jäätmekäitlust enda tervist ja keskkonda säästes;

  • oskab iseseisvalt rakendada oma kutsealaseid teadmisi ning oskusi järgnevates hooldustoimingutes: veresuhkru mõõtmine, s/c ja i/m süstimine, diabeetilise haavandi hooldus;

  • oskab dokumenteerida diabeetilise patsiendi hooldustoiminguid.

Sihtrühm ja selle kirjeldus

Sihtrühmaks on tervishoiu ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad, kes vajavad täiendkoolitust diabeedihaige hooldusel. Koolitus on suunatud aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+, erialase tasemehariduseta täiskasvanutele ja keskhariduseta täienduskoolitust vajavatele hooldustöötajatele/hooldajatele. .

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga

Õppekava koostamise aluseks on hooldustöötaja kutsestandard (tase 4) ja kehtiv hooldustöötaja eriala riiklik õppekava. B.2.1 Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine:

Õppe sisu

1. auditoorse töö teemad nimetused ja mahud tundides  (7 akadeemilist tundi)

  • diabeetilise patsiendi hoolduse põhimõtteid

2. praktilise töö lühikirjeldus nimetused ja mahud tundides   (19 akadeemilist tundi)

  • turvaline keskkond ja hügieen: A- ja antiseptika, jäätmekäitlus.
  • hooldustoimingud: Hooldustoimingud (veresuhkru mõõtmine, s/c ja i/m süstimine, diabeetilise haavandi hooldus.
  • dokumenteerimine

Koolituse toimumise ajad:
9.11.2020
10.11.2020
11.11.2020
12.11.2020

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Koolituse läbimise eelduseks on 70% osavõtt õppetööst, aktiivne osalemine loengutes ja praktikumides. Koolitus loetakse läbituks kui õppija lahendab positiivselt ühe õppejõu poolt ette antud situatsioonülesande, osates oma tegevust ka põhjendada. Õppija saab tagasisidet oma tööle jooksvalt nii õppejõult kui ka kaasõppijatelt ning annab kirjaliku anonüümse tagasiside koolitusele. Õpiväljundid saavutanule väljastatakse kursuse lõppemisel tunnistus, mittesaavutanule tõend. 

Koolitajad

Maire Aruots, mairearuots(at)nooruse.ee, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud. Õpetamise valdkonnad: õendustoimingud, hooldustöö, esmaabi, vaimne tervis. Õppejõul on pikaajaline õendus- ja hooldustoimingutes.

Taimi Taimalu, taimitaimalu(at)nooruse.ee, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud. Õpetamise valdkonnad. Õendustoimingud, hooldustöö, naha-ja suguhaigused. Õppejõul on pikaajaline õpetamiskogemus õendus- ja hooldustoimingutes.

Kristiina Virro, kristiinavirro(at)nooruse.ee, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud. Õpetamise valdkonnad. anatoomia, haigusõpetus, intsensiivõendus, hooldus- ja õendustoimingud. Õppejõul on pikajalinetöökogemus kliinilises keskkonnas ja haigusõpetuses.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks tuleb ära täita AVALDUS (mida saab ka kohapeal täita) ning mille palume saata merliskarjakannaste(at)nooruse.ee. Seejärel on kindlasti vajalik registreerimine kodulehel, täites allolev vorm. Kindlasti pange linnuke väitele "Kinnitan, et soovin arvet eraisikule".

Saadame kõikidele registreerujatele veel ka eraldi meeldetuletused ja info koolituse üksikasjadest.  Küsimuste korral kirjutage merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või helistage 7370209.


Lektor

Maire Aruots

Lektor

Taimi Taimalu

Lektor

Kristiina Virro