Digiajastu tehnoloogiate rakendamine õppepraktikal

Toimumiskuupäev: 17. dets 2019
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: koostööpartnerid, kes juhendavad Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilaste õppepraktikat
Maht: 16 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Rahastaja: Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond ja toetust vahendab Innove

Digiajastu tehnoloogiate rakendamine õppepraktikal

Tartu Tervishoiu Kõrgkool korraldab oma koostööpartneritele, kes juhendavad Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilaste õppepraktikat (õed, ämmaemandad, füsioterapeudid, tervisekaitse spetsialistid, radioloogiatehnikud, bioanalüütikud) praktikajuhendajate koolituse "digiajastu tehnoloogiate rakendamine õppepraktikal"

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond ja toetust vahendab Innove.

Õppekavarühm: ISCED 0611 Arvutikasutus

Eesmärk

Koolituse eesmärk on luua õppijale võimalused teadmiste, oskuste ja hoiakute kujunemiseks, et toetada praktika juhendamise ja hindamise protsessis digiajastu tehnoloogiliste võimaluste rakendamist.

Teemad

Auditoorse töö teemad (5 akadeemilist tundi)

Andmekaitse mõju juhendamise ja hindamise kontekstis.
Erinevad kaasaegsed tehnoloogilised võimalused juhendamise ja hindamise protsessis.

Praktilise töö teemad ja lühikirjeldus (4 akadeemilist tundi)

Elektrooniline õppepraktika dokumentatsioon ja dokumentide leidmine.
E-keskkonnas (Moodle, Skype, konverentsikõne, Padlet, Google Docs jt) kasutajakonto loomine ja keskkonna kasutamine juhendamise ja hindamise protsessis lähtudes üldistest kasutamise põhimõtetest arvestades andmekaitsest tulenevaid piiranguid.

Iseseisva töö teemad ja lühikirjeldus (7 akadeemilist tundi)

Ühe praktikandi juhendamise ja hindamise juhtumianalüüs digikeskkonnas.

Õpiväljundid


koolituse läbinu:

lähtub juhendamise- ja hindamise protsessi kujundamisel kaasaegsetest õpikeskkonda mõjutavatest teguritest;
kasutab kaasaegseid digiajastu erinevaid tehnoloogilisi võimalusi juhendamise ja hindamise protsessis;
tagab kliendi turvalisuse juhendamise ja hindamise protsessis järgides andmekaitse ja konfidentsiaalsuse kutseala käitumise häid tavasid.

Koolitaja

Ave Kõrve-Noorkõiv, RM, MA sotsiaalteadustes, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õenduse- ämmaemanduse osakonna lektor. Moodle  veebipõhise praktikakeskkonna looja (Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli näitel).

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodit ja - kriteeriumid:

Osalemine auditoorses ja praktilises õppetöös. Hindamismeetodiks on juhtumianalüüs. Kasutatakse mitteeristavat hindamist, lävendikriteeriumiks on juhtumianalüüsi sisuline õigsus ja kaasaegsete digilahenduste asjakohane kasutamine. Kui õpiväljundid on saavutatud, väljastatakse tunnistus, kui õpiväljundeid ei saavutata, väljastatakse tõend.

Registreerimine

Registreerimisel palun panna linnuke väite ette, et soovite arvet. Koolitus on tasuta ja arvet teile ei saadeta, aga see on vajalik registreerimise kinnitamiseks.Peale registreerimist tuleb teile meili peale kinnituskiri registreerumise kohta. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Ave Kõrve-Noorkõiv