Suhtlemise põhikursus hooldustöötajale - Tasuta kursus

Alguskuupäev: 25. mai 2022
Lõppkuupäev: 15. juuni 2022
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: inimesed, kes töötavad tervishoiuasutuses või sotsiaalhoolekandes hooldustööl (s.h. koduhooldus) ja omastehooldajatena
Hind: -
Maht: 52 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: Registreerumine on lõppenud!

Olete oodatud koolitusele "suhtlemise põhikursus hooldustöötajatele"!

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“

Täiskasvanute ESF vahenditest rahastatava täiskasvanute täienduskoolituse kursuse lühiandmed
Õppekavarühm: ISCED 003 Isikuareng
Õppemeetod: loeng
Õppekeel: eesti keel
Koolitus toimub kaasaegses ja hästivarustatud õppeklassis.

Koolituse kogu maht: 52 akadeemilist tundi

Sihtrühm ja selle kirjeldus

Tellimus on suunatud eelkõige madalama haridustasemega ja madala või aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanutele. Kõrghariduse omandanuid lülitatakse õppegruppi vaid vabade kohtade olemasolul.

Koolitusele on oodatud inimesed, kes töötavad tervishoiuasutuses või sotsiaalhoolekandes hooldustööl (s.h. koduhooldus) ja omastehooldajatena

Õppe alustamise nõuded: Töötamine või soov töötada hooldustöötajana. Soov toetada ja abistada füüsilise või psüühilise erivajadusega inimesi.

Eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse eesmärgiks on igapäevahooldusel abi vajavate inimeste elukvaliteedi parandamine kompetentse personali toetuse kaudu ning personali rahulolu suurendamine läbi teadliku suhtlemise. Kursus annab teadmised kliendikesksest ja töötajat hoidvast suhtlemisest, teadmised erivajadustega inimestega suhtlemise erisustest ning töötajate enesejõustamise võimalustest.

Koolituse läbinud õppija:

 • teab kliendikeskse suhtlemise põhitõdesid, oskab neid kasutada;
 • oskab lähtuvalt kliendi toimetulekuvõimest valida sobiva suhtlemisviisi, mille tulemuseks on nii kliendile kui töötajale rahulolu pakkuv suhtlemine;
 • teab, kuidas toime tulla liigse stressiga.

Teemad

Auditoorse töö teemad (42 akadeemilist tundi)

 • Kliendikeskse suhtlemise mõiste, hooldustöötaja kui klienditeenindaja;
 • Hea suhtlemise üldpõhimõtted: kontakti loomine, esmamulje, suhtlemistasandid, suhtlemisstiilid, väärtused ja hoiakud;
 • Toetav ja aktiivne kuulamine;
 • Motiveeriv intervjueerimine kui suhtlemisviis;
 • Kliendi tegevusvõime hindamine;
 • Erisused suhtlemisel füüsilise ja psüühilise erivajadusega inimestega;
 • Konflikt: põhjused, märkamine, toimetulekuviisid, lahendamine;
 • Kriis: tunnused, etapid, abistamine; leinatöö eetika ja kultuuritraditsioonid;
 • Kliendi suhtlemis- ehk tugivõrgustik, selle hoidmine;
 • Meeskonnatöö kliendi ja personali heaolu eesmärgil;
 • Iseseisvate tööde arutelu. Kokkuvõte ja tagasiside kursusel õppimisest.

Iseseisva töö teemad (10 akadeemilist tundi)

 • Juhtumianalüüsi koostamine

Toimumise ajad:

25.05.2022
1.06.2022
3.06.2022
9.06.2022
10.06.2022
15.06.2022

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Koolituse läbimise eelduseks on vähemalt 70% osavõtt õppetööst, aktiivne osalemine loengutes ja seminarides. Samuti koostab õppija seminaride käigus, iseseisva tööna ühe kliendi juhtumi analüüsi ning tutvustab seda rühmakaaslastele. Õppija saab tagasisidet oma tööle nii õppejõult kui ka kaasõppijatelt. Õpiväljundid saavutanule väljastatakse tunnistus ning mittesaavutanule tõend.

Koolitaja

Maiken Jaanisk, on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia magistrantuuri (MSc) ning täiendavalt õppinud ämmaemandust, sotsiaaltööd ja hooldustööd. Aastast 2000 aktiivne koolitaja meeskonnatöö, suhtlemise-, arengu-  ja kriisipsühholoogia, kliinilise psühholoogia, geriaatria ja erivajadustega inimeste toetamise teemadel. Aastast 2004 on Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis psühholoogia õppejõud. Aastast 2017 omab hooldustöötaja kutsetunnistust, tase 4. Aastast 2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusjuhendajate juhtiv-õpetaja. Osalenud paljudes arendusprojektides ja programmides, e-kursuste, õppekavade, koolitusmaterjalide väljatöötamises ja koostamises. Üle 20 aasta aktiivne psühholoog-nõustaja.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kindlasti pange linnuke väitele "Kinnitan, et soovin arvet eraisikule", arvet teile ei saadeta aga on vajalik, et registreerumine õnnestuks. Saadame kõikidele registreerujatele veel ka eraldi meeldetuletused ja info koolituse üksikasjadest.  Küsimuste korral kirjutage merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või helistage 7370209.


Lektor

Maiken Jaanisk