Rahvusvaheline funktsioneerimisvõime klassifikatsioon (RFK) ja selle kasutamine taastusravis ja rehabilitatsioonivaldkonnas

Alguskuupäev: 25. aug 2022
Lõppkuupäev: 25. nov 2022
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa
Hind: -
Maht: 78 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: Registreerumine on lõppenud!
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

Rahvusvaheline funktsioneerimisvõime klassifikatsioon (RFK) ja selle kasutamine taastusravis ja rehabilitatsioonivaldkonnas

Koostöös Sotsiaalkindlustusameti ja  Töötukassaga  korraldame tööalase, sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse ja taastusravi osutajatele täienduskoolitusi, mille eesmärgiks on tutvustada RFK kasutusvõimalusi rehabilitatsiooni- ja taastusravi valdkonnas ning arendada spetsialistide oskusi RFK kasutamiseks igapäevatöös.

Sotsiaalministeeriumi poolt on heaks kiidetud arengusuund võtta RFK kasutusele valdkonna üleselt. Sellest lähtuvalt teeb Eesti Töötukassa omapoolseid ettevalmistusi RFK kasutuselevõtuks tööalase rehabilitatsiooni puhul; sarnased arengusuunad on lähiaastatel ka Sotsiaalkindlustusametil. Tulevikus on RFK kasutamise pädevus ka üks rehabilitatsioonispetsialistile esitavatest nõuetest.

Õppe alustamise nõuded: 

1) varasem töökogemus sotsiaalse, tööalase rehabilitatsiooniteenuse ja/või taastusravi osutamisel ja

2) omab kõrgharidust ühel sotsiaalhoolekande seaduse § 68 lõikes 1 või 2 nimetatud erialal või § 68 lõikes 4 nimetatud koolitust.
Koolitus on osalejatele tasuta, toimumise päevad 25.-26. august ja 25. november 2022.

Kahe koolituspäeva järgselt toimub koolitusel osalejatel ca 3-kuuline praktika ning iseseisev töö RFK kasutamisega rehabilitatsioonitöös. Kolmandal koolituspäeval toimub praktika ja iseseisva töö tagasisidestamine. Koolituse maht on 78 akadeemilist tundi (3 EAP), mis sisaldab auditoorset õpet, iseseisvat tööd ning praktikat.

Õppekavarühm: 0915 Teraapia ja taastusravi, 0923 Sotsiaaltöö ja nõustamine
Õppemeetodid: lühiloengud, paaris -ja grupitööd, praktilised ülesanded ja kliendijuhtumite analüüs, kogemuse vahetus ja erinevad aktiivsed õppemeetodid.


3 koolituspäeva 24 akadeemilist tundi, ja online juhendamine 3 akadeemilist tundi.
Iseseisev töö 31 akadeemilist tundi (juhendmaterjalide ja kohustusliku õppekirjanduse läbitöötamine, kirjaliku enesereflektsiooni koostamine, soovituslike e-loengute ja lisamaterjalide läbitöötamine)
.
Praktika 20 akadeemilist tundi (ühe kliendi rehabilitatsiooniprotsesse planeerimine ja läbiviimine kasutades RFK-d).

Õpiväljundid:

1)      teab funktsioneerimise biopsühhosotsiaalset käsitlust, tunneb RFK põhimõisteid ja ülesehitust (1, 2 ja 3-tasandiline klassifikatsioon);

2)      dokumenteerib funktsioneerimisega seotud infot valides asjakohased RFK kategooriad ja määrajad;

3)      oskab RFK-d kasutada rehabilitatsioonis ja taastusravis: hindab kliendi funktsioneerimisvõimet, dokumenteerib hindamistulemusi RFK alusel, seab eesmärke ja alaeesmärke ning hindab nende saavutamist;

4)      on kursis erialase testi/küsimustiku tulemuste seostamisega RFK-ga;

 

Täienduskoolitusel käsitletakse järgmiseid teemasid:

1)      Funktsioneerimise biopsühhosotsiaalne mudel;

2)      RFK põhimõisted ja RFK loomise eesmärgid;

3)      RFK ülesehitus;

4)      RFK kasutamisvõimalused rehabilitatsioonis ja taastusravis - tervikliku rehabilitatsioonitsükli ettevalmistamine ja läbiviimine (kliendi funktsioneerimise hindamine, sekkumiste planeerimine ja elluviimine, tulemuste hindamine); kliendi toetamine rehabilitatsiooniprotsessis. 

 

Õppekeskkonna kirjeldus:

Auditoorne koolitusruum: ruumis olev mööbel on liigutatav (laudade eemaldamise või grupeerimise võimalus, gruppidesse jagunemise võimalus), ruumis on dataprojektor ja ekraan, pabertahvel ja markerid.

Ruumis on loomulik valgustus ja väga hea ventilatsioon.

 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja kriteeriumid:

Kohustusliku õppekirjanduse läbitöötamine.

Praktika soortamine: ühe kliendi rehabilitatsiooniprotsessi planeerimine, elluviimine ja dokumenteerimine koos kliendijuhtumis analüüsiga. Kui praktika viiakse läbi meeskonnatöös, siis arvestusega 1 klient iga koolitusel

osaleja kohta.

Enda kogemuse kirjalik analüüs (etteantud küsimuste alusel).

Nõutav on 75% ulatuses auditoorse õppe läbimine. 

Õpiväljundi saavutanule väljastatakse tunnistus, mitte saavutanule tõend.

 

REGISTREERIMINE

Kindlasti on vajalik registreerimine kodulehel. Palun pange linnuke väitele "Kinnitan, et soovin arvet eraisikule", arvet teile ei saadeta aga see on vajalik, et registreerumine õnnestuks. Saadame kõikidele registreerujatele veel ka eraldi meeldetuletused ja info koolituse üksikasjadest. Küsimuste korral kirjutage merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või helistage 7370209.


Lektor

Signe Kriisa

Lektor

Eva Mengel