Massööri baaskursus

Alguskuupäev: 30. aug 2021
Lõppkuupäev: 15. juuni 2022
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: Massööri erialast huvitatud inimesed, kellel on omandatud keskharidus
Hind: 1750
Maht: 1404 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: Registreerumine on lõppenud!

Kutsume Teid osalema massööri baaskursusel!

Koolituse eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised, oskused, hoiakud ja väärtused, et töötada massaaži valdkonnas. Kursuse eesmärk on anda õpilasele põhjalikud teadmised ja oskused viia läbi klassikalisel massaažil põhineva massaažiseansi lähtudes kliendi vajadustest seadmata ohtu nii enda kui ka kliendi tervist.

Koolituse läbimisel saadavad teadmised ja oskused on mitmeti rakendatavad. Koolituse järgselt on võimalus liituda meie massööri tasemeõppe teise aastaga (massööri õppe teine aasta keskendub erinevatele massaažiliikidele (lümfimassaaž, ravimassaaž, spordimassaaž, segmentmassaaž, Tai massaaž jm) ning sisaldab kahte praktikat. Tutvu õppekavaga siin: https://www.nooruse.ee/et/korgkoolis-oppimine/kutseope/massoor). Koolituse saab üle kanda VÕTA’ga (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine), läbida teine õppeaasta ning aasta lõpus sooritada kutseeksam. Eksami eduka sooritamise järgselt väljastatakse lõpetajale tähtajatu massööri kutsetunnistus (tase 5). Kogemused on näidanud, et usinamad õppijad on leidnud praktika jooksul ka töökoha, minnes praktika lõppedes võimalusel tööle oma endisesse praktikabaasi. Kui aga eespool nimetatud variantidest ei kõneta kumbki, siis koolitusele tulles tasub meeles pidada, et antud koolitusel omandatavat teoreetilised teadmised ja praktilised oskused on piisavad, et viia oskuslikult läbi klassikalisel massaažil põhinevat massaažiseanssi, kahjustamata sealjuures kliendi või enda tervist. Koolitusel on tavapärasematest massaažikoolitustest suurem rõhk teooria õppel (põhjalik anatoomia-füsioloogia ning haigusõpetuse käsitlemine, samuti esmaabi jm).


Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppemeetodid: Tõhustatud loeng e-toega seminar, e-õpe, probleemõpe, iseseisev töö, arutelu, infootsing, vaatlus, praktiline tegevus, harjutamine, demonstratsioon, rühmatöö.

Teemad

Auditoorne töö (330 akadeemilist tundi)

Kutse-eetiline käitumine multikultuurses keskkonnas
Suhtlemine, klienditeeninduse alused
Rehabilitatsiooni alused (sh seadusandlus)
Töötamise õiguslikud alused
Anatoomia-füsioloogia-patoloogia
Inimese areng
Kinesioloogia
Klassikaline massaaž
Haigusõpetus
Esmaabi
Kliendi seisundi hindamine
Aroomimassaaž
Tiibeti massaaž
Toitumisõpetuse alused  
Õppepraktika SPA-keskkonnas

Praktiline töö (398 akadeemilist tundi)

Anatoomia-füsioloogia-patoloogia
Inimese areng
Kinesioloogia
Klassikaline massaaž
Haigusõpetus
Esmaabi
Kliendi seisundi hindamine
Aroomimassaaž
Tiibeti massaaž
Toitumisõpetuse alused  
Õppepraktika SPA-keskkonnas


Iseseisev töö (676 akadeemilist tundi)

Kutse-eetiline käitumine multikultuurses keskkonnas
Suhtlemine, klienditeeninduse alused
Rehabilitatsiooni alused (sh seadusandlus)
Töötamise õiguslikud alused
Anatoomia-füsioloogia-patoloogia
Inimese areng
Kinesioloogia
Klassikaline massaaž
Haigusõpetus
Esmaabi
Kliendi seisundi hindamine
Aroomimassaaž
Tiibeti massaaž
Toitumisõpetuse alused  
Õppepraktika SPA-keskkonnas

Juhendatud iseseisva töö maht on 676 akadeemilist tundi. Iseseisva töö alla kuuluvad sõltuvalt teemast eneseanalüüsid, rühmatööde/paaristööde ettevalmistamine, ettevalmistumine eesseisvaks õppetööks, referaatide/ettekannete koostamine, iseseisev praktiseerimine, õpimapi koostamine.

Õpiväljundid

1) mõistab massaažiteenuse osutamisel kehtestatud nõudeid lähtudes valdkonda reguleerivast seadusandlusest ja kutse-eetika põhimõtetest;

2) teab inimorganismi ülesehitust, füsioloogilisi ja patoloogilisi protsesse, mõistab inimkeha liigutustegevuse biomehaanikat ning motoorika juhtimise põhiprintsiipe;

3) teab massaažiprotseduuri kulgu mõjutavaid haigusi (näidustusi, vastunäidustusi) ja nende võimalikku mõju protseduuri läbiviimisel;

4) annab esmaabi haigusseisundite, õnnetusjuhtumite ja traumade korral, kutsub abi ja elustab kliinilisest surmast;

5) hindab kliendi seisundit kasutades sobivaid meetodeid ning dokumenteerib hindamistulemused lähtudes valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;

6) mõistab massaaži üld- ja liigipõhiseid filosoofilisi aspekte;

7) valmistab massaaži liigist sõltuvalt ette massaaži kabineti ja töövahendid lähtudes, hügieeni, tervisekaitse ja ergonoomika nõuetest;

8) demonstreerib eesmärgipärase massaažiprotseduuri planeerimist ja läbiviimist lähtudes kliendi tervislikust seisundist ja soovidest, nõustab klienti lähtuvalt tema vajadustest;

9) rakendab töökeskkonnas meeskonnatöö põhimõtteid, järgib seadusandlust, konfidentsiaalsust ja kutse-eetika põhimõtteid.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Koolitusel kasutatakse kujundavat hindamist,  õpilasele antakse suuliselt või kirjalikult jooksvat tagasisidet tema õpiväljundite omandamise hetkeseisu kohta. Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui õpilane sooritab iga teema lõpphindamise positiivsele tulemustele. Hindamiskriteeriume ja -meetodeid tutvustatakse õpilasele iga teema alguses. Õpiväljundite saavutanule väljastatakse tunnistus, mitte saavutanule tõend.
 

Õppekeskkonna kirjeldus

Auditoorne töö toimub ruumis, kus on arvuti ja projektor ning on internetiühendus. Toolid ja lauad on vajadusel liigutatavad. Praktiline õpe (praktikumid) toimuvad hästi varustatud praktikaruumides, kus on olemas kõik vajalik nii teooria (mulaažid, plakatid, 3D anatoomiline laud) kui ka massaaži õppeks (elektrilised massaažilauad, on-site toolid, rätikud, aluspaberid, massaažiõlid/-kreemid jm massaažiprotseduuri läbiviimiseks vajalikud vahendid). 

Koolituse toimumise ajad:

Koolituse kestvus 10 kuud (30.august 2021 – 15. juuni 2022)

Tsükliõpe: 3-päevased õppetsüklid üle ühe nädala (keskmiselt kahel korral kuus). Koolitus toimub paralleelselt tasemeõppega (massööri kutseõpe).

Koolitaja

Aleksanda Vähi, (Tartu Tervishoiu Kõrgkooli massööri õppekava juhtivõpetaja)
CV:https://www.etis.ee/Portal/Persons/Display/c849f240-403a-4ac2-82ff-da8b01dc089a?tabId=CV_EST

Teemad: lihaste ja luude anatoomia-füsioloogia, kinesioloogia, inimese areng (füüsilise ja motoorse arengu teemad), kliendi seisundi hindamine, haigusõpetus (traumatoloogia ja ortopeedia), klassikaline massaaž.

Teisi koolitusel käsitletavaid teemasid õpetavad Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud, kellel on nõuetele vastav kvalifikatsioon ning pikaajaline töökogemus antud teemade õpetamises.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Aleksandra Vähi