Tervishoiu Kõrgkool :: Kvaliteedi kindlustamine


« Tagasi

Kvaliteedi kindlustamine

Vanasõna "kaua tehtud kaunike" ei kehti meie kiires infotehnoloogilises maailmas. Asjad, mis on vajalikud, tuleb käima lükata. Tulemuse enese kõrval on äärmiselt oluline kogu protsess, mis meid tulemuseni viib ja see, et inimesed protsessi mõistaksid.

Tartu Tervishoiu Kõrgkool on nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt tunnustatud nüüdisaegse õpikeskkonnaga tervishoiu-, teeninduse- ja sotsiaalalast koolitust pakkuv kõrgkool, mille alaeesmärgid on:

  • konkurentsivõimelise, kvaliteetse rakenduskõrghariduse ja kutsekeskhariduse võimaldamine spetsialistide ettevalmistamiseks tervise ja heaolu ning teeninduse õppevaldkondades;
  • elanikkonna tervisekäitumise mõjutamine, tervisliku elukeskkonna kujundamisele kaasaaitamine;
  • õpetatavate kutse- ja erialade edendamine arendustegevuse ja rakendusuuringute abil;
  • elukestva õppe võimaldamine;
  • osalemine tervishoiupoliitika kujundamises.

Kõrkooli sooviks on olla läbipaistev, mõõdetav, võrreldav, oleme oma eesmärkides määratlenud kvaliteetse hariduse pakkumise. 2012. aastal omistati Tartu Tervishoiu Kõrgkoolile seoses institutsionaekkakvaliteedimrk.jpgalse akrediteerimise eduka läbimisega Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu ühehäälse otsusega EKKA kvaliteedimärk. EKKA märk (pildil) annab tunnistust sellest, et kõrgkoolis toimib efektiivne juhtimine, õppe- ja teadustegevuse arendus ning kõrgkool panustab ühiskonna arendusse.

Kõrgkooli kvaliteedikindlustussüsteemi kirjeldavaks põhidokumendiks on kvaliteedikäsiraamat, mille koostamise aluseks on EFQM – Euroopa Kvaliteediauhinna mudel. Oluliseks alusdokumendiks, kus kirjas kõrgkooli põhiväärtused ja eesmärgid, on ka arengukava. Kõrgkooli majandustegevus on kajastatud majandusaasta aruannetes: 2015. aasta, 2014. aasta, 2013. aasta, 2012. aasta, 2011. aasta ja  2010. aasta aruanne.

Majandusaasta aruande lugemisel Mozilla Firefoxiga võib esineda vigu, mistõttu võimalusel tasuks kasutada teisi brausereid. Mozilla Firefoxiga korrektseks vaatamiseks kasutage Adobe Acrobat readerit (muudke brauseris: tools-options-applications-portable document format "use Acrobat Reader in Firefox").

Updated: 31.03.2016

Maiken Jaanisk

kvaliteedijuht

+372 737 0206

GyD58z}lt3Jm$R]@u=!fSU0~]#[1[*{xihNV|0aliL+e-uZ5^pd

Kas teadsid?

Kõrgkooli missioon
Haridusinvesteering tervishoidu!

Võimaldada innustavas keskkonnas tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas konkurentsivõimelist, kvaliteetset, innovaatilist, rahvusvahelist, arendus- ja uurimistöödele baseeruvat elukestvat õpet.

Kõrgkooli visioon
Tunnustatud partner terviseteadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel.

Põhiväärtused:
Terviklikkus – vaimse, füüsilise ja sotsiaalse heaolu ning keskkonna tasakaalustatud suhted ja tervist väärtustav eluhoiak.
Areng – avatud, vabas, loomingulises ning innovaatilises õppe- ja töökeskkonnas arenemine, valikuvõimalus ja vastutus.
Inimesekesksus – ausad, lugupidavad, väärikad, võrdsed, usaldavad ning hoolivad õppijate, kolleegide ja iseendaga.
Professionaalsus – teadmiste, oskuste ja hoiakute ühtsus, pühendumine kutse-, ameti- ja erialasele tegevusele.