Tervishoiu Kõrgkool :: Projektid

Projektid

Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse loomine

„Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse loomine" on SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna läbiviidav projekt, mille eesmärk on senisest efektiivsema ja kättesaadavama lastepsühhiaatrilise abi pakkumine projekti raames loodava Lõuna- Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse kaudu. Projekti rahastab Norra toetuste programm „Rahvatervis", Sotsiaalministeerium ja SA Tartu Ülikooli Kliinikum.

Projekti eesmärgi saavutamiseks planeeritud tegevused tuginevad eelkõige Euroopa ja Põhjamaade kogemustele laste ja noorukite vaimse tervise valdkonnas. Abi peab olema koordineeritud, pere vajadustele vastav ja elukohale lähedal. Oluline on samaaegne töö nii lapse kui ka pere ja võrgustikuga. Ennekõike on oluline varane märkamine, ennetus ja pidev harimis- ja teavitustöö esmatasandi tervishoiuteenuse osutajatele, lastevanematele ja kõigile teistele lastega töötavatele isikutele. Funktsioneeriva psühhiaatrilise ravimeeskonna eelduseks on pidev personali koolitus ja regulaarne supervisioon.

Projekti tegevusteks on laste ja noorukite vaimse tervise kabinettide avamine Lõuna-Eesti, Põlva ja Valga haiglate juurde,12- kohalise noorukite statsionaarse palatiploki ehitamine Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinikusse, personali koolitamine,valdkondadevahelise võrgustikutöö edendamine, ennetustegevuse planeerimine ja läbiviimine, vaimse tervise keskuste töö tutvustamine laiemale avalikkusele ning uuringute läbiviimine edasise töö efektiivsemaks planeerimiseks.

Partnerid: Lõuna-Eesti Haigla AS, Põlva Haigla AS, Valga Haigla AS, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, Tartu Laste Tugikeskus

Kontakt: Aneth Tuurmaa, projektijuht (Tel +372 5566 1890, e-post GojXO59FUW%6`fVIdE0l3Kgp?i]#[!^PM4B.8KJorB}B2N#yVyAUy{O); koduleht ja Facebooki leht

Luna-Eesti-laste-ja-noorte-vaimse-tervise-keskus_3.png

_DSC5760.JPG    sotsmin_3lovi_est.jpg    TKlaiem.jpg

Rahvusvahelised projektid

Üleilmse õpirände projekt

Ühistest arengu eesmärkidest lähtuvalt on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ning The University of Technology, Jamaica vahelise planeeritava koostöö valdkonnad seotud multikultuurse interdistsiplinaarse õppega. Esiteks ühise multikultuurse interdistsiplinaarse rakendusuuringu läbiviimise võimaluste välja selgitamine (üliõpilaste multikultuurse kompetentsi hindamine; üliõpilaste valmisolek õppida ja töötada kaasaegses muutuvas maailmas). Teiseks aktiivõppemeetodite rakendamise arendamine (eeskätt simulatsioon- ja probleemõpe). Kolmandaks välja selgitada õppejõududele ja üliõpilastele õpirände võimaldamine ülemaailmselt. Projekti periood on 01.06.2016 – 30.09.2017 ning kõrgkoolist osalevad Danel Jantra, Eliise Ott, Reet Urban, Zinaida Läänelaid, Anna-Liisa Tamm, Anne Rosenberg. Projekti toetab Erasmus+ programm.

Projekti number: 2016-1-EE01-KA107-017092

Kutseharidusõppe tasemeõppe õpilaste ja kutseharidustöötajate õpiränne

Projekti eesmärk on arendada rahvusvahelist koostööd. Selle raames sooritab 8 hooldustöötaja eriala õpilast välispraktika Soomes, Omnias. Lisaks sõidab 8 liikmeline meeskond  õpirände raames Hollandisse, Albeda College partnerkooli Rotterdamis praktikabaasidega tutvuma ning koha peale õppekavasid võrdlema ja praktikavõimalusi uurima. Samuti on eesmärk võrrelda ECVETi põhimõtete järgmise printsiipe ning selgitada välja ühiste digiõppematerjalide välja töötamise võimalused tulevikus. Projekti periood on 01.06.2016 – 30.06.2017 ning kõrgkoolist osalevad Eliise Ott, Tiina Uusma, Danel Jantra, Maire Aruots, Taimi Taimalu, Liana Kurg, Tiiu Lepp ja Aleksandra Josiptšuk. Projekti toetab Erasmus+programm.

Projekti number: 2016-1-EE01-KA102-017104

Acute Team in Youth Psychiatric Services Targeted to Residential Child care got the funding from Central Baltic!

acucare.png

Eesmärk on välja töötada interprofessionaalne noorukite vaimse tervise meeskond läbi sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna õppekavade arendamise. Projekti käigus luuaks teadmusbaas haiglavälise noorukitele suunatud psühhiaatrilise abi akuutmeeskondade loomiseks. Eeltoodud kaudu toetatakse spetsialiste, kes töötavad igapäevaselt noorukitega ning seeläbi pakutakse noortele senisest tõhusamaid vaimse tervise teenuseid. Projekti juhib Turku University of Applied Sciences. Kõrgkoolist osalevad projektis projektis Janika Pael ja Margit Lenk-Adusoo. Projekti periood on märts 2016 – märts 2018 ning seda toetab Central Baltic programm.

The Developer of Digital Health and Welfare Services

Projekti eesmärk on luua uus õppekava, mille kaudu toetada spetsialiste, kes töötavad igapäevaselt digitaalses keskkonnas ning pakkuda kodanikele kergesti ligipääsetavaid e-teenuseid. Projekti juhib Laurea University of Applied Sciences. Kõrgkoolist osalevad projektis Kersti Viitkar, Eve-Merike Sooväli ja Merle Varik. Projekti periood on 09.01.2015 – 02.28.2018 ning seda toetab Central Baltic programm.

Projekti number: CB25

Safety and hygiene – safer environment hybrid e-learning material for multilingual students in health and social care and cleaning services

Projekti raames töötatakse välja 4-keelsed (eesti, soome, vene, inglise) video-õppematerjalid ohutuse ja puhkuse kohta. Kõrgkooli osalemise eesmärk on olla projektis ohutuse materjalide väljatöötamise ekspert (ergonoomika, protseduuride eelne ja järgne hügieen). Projekti periood on 01.09.2015 – 31.12.2017 ning seda toetab Interreg Central Baltic programm.

Projekti number: SAFHY CB79

Promotion of Wellness Tourism in Nordic and Baltic countries

Projekti eesmärk on arendada heaolu turismi Balti- ja Põhjamaades. Projekti raames toimuvad õppejõudude välislähetused partnerkõrgkoolidesse, samuti võrgustiku koosolekud, seminarid kogemuste vahetamiseks ning intensiivprojekt (IP) kolmes projektis osaleva kõrgkooli kuuele üliõpilasele. Projekti periood on juuni 2015 - oktoober 2016 ning projekti toetab Nordplus Higher Education programm.

Projekti number: NPHE-2015/10160

Northern European Mobility

Projekti eesmärk on edendada õpirännet meditsiini valdkonna üliõpilaste vahel ning arendada koostööd õppeasutuste ning lasteasutustega. Kõrgkooli osalemise eesmärk on edendada kutseõppe lapsehoidja õppekaval õppijate praktikavõimalusi Soomes (Tamperes). Selleks osaleb kahe aasta jooksul õpirändepraktikal kokku 10 lapsehoidja eriala õppurit. Lisaks külastavad kolm lapsehoidja õppekava õppejõudu Tampere praktikabaasi, et tutvuda sealse süsteemiga, tugevdada koostööd ning arendada õppekava. Projekti periood on august 2015 - juuli 2017 ning projekti toetab NordPlus Junior programm. Kõrgkoolist osalevad projektis Eliise Ott, Tiina Uusma ja Liana Kurg. Projekti juhib Tampere Vocational College Tredu. Lisaks osalevad partneritena Cesis Vocational school ja Tallinna Teeninduskool.

Projekti number: NPJR-2015/10187

Eduaction and training in early detection of breast cancer for health care professionals

Projekti eesmärk on arendada tervishoiutöötajate, õpetajate ja üliõpilaste pädevusi rinnavähi varajase avastamise valdkonnas. Eesmärgi saavutamiseks töötatakse välja 3 multimeedia õppemoodulit, mis puudutavad rinnavähi varajaseks avastamiseks vajalikke kaasaegseid teadmisi, oskusi ja pädevusi nii õdede kui ka radioloogiatehnikute ja bioanalüütikute kutsealal. Uuendusliku aspektina kasutatakse õppemoodulite väljatöötamisel interprofessionaalset lähenemisviisi, st erinevate tervishoiualade esindajate õppimine üheskoos, mis tagab hiljem sujuvama koostöö kliinilises keskkonnas. Projekti kestab 1.09.2015 - 31.08.2018 ning seda juhib Tiina Kukkes. Projekti toetab Erasmus+ programm. 

Projekti partnerid on:

1. Helsinki Metropolia University of Applied Sciences
2. Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety
3. University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland
4. Bergen University College
5. Oulu University of Applied Sciences
6. Lisbon Polytechnic Institute
7. Northern Ostrobothnia Hospital District

Projekti number: 2015-1-EE01-KA203-013431

Hooldustöötajate õpirändepraktika

Projekti HÕRP raames osaleb 16 hooldustöötaja eriala kutseõppe üliõpilast välispraktikal Jenas, Saksamaal. Projekti eesmärk on pakkuda kutseõppe üliõpilastele võimalust sooritada neljanädalane õppepraktika hoolekandeasutuses Saksamaal, arenendada õpirändes osalejate erialast ja suhtlustasandil saksa keele oskust kolleegide ja patsientidega suhtlemisel, tutvuda saksa kultuuri, tervishoiusüsteemi ja hoolduskorralduse, organisatsiooni kultuuri, kliendikesksuse põhimõtete rakendamisega. Projekti periood on 01.06.2015 - 01.06.2017 ning projekti finantseerib Erasmus+ programm. Kõrgkoolist osalevad Tiina Uusma, Maire Aruots, Tiiu Lepp, Eliise Ott. Projekti partner on Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Jena Saksamaal.

Projekti number: 2015-1-EE01-KA102-013330

Ready Study Go Around Europe

Projekt READY STUDY GO AROUND EUROPE! ehk Linguistic and Cultural Coaching in Initial Vocational Education (RSGAE) tegeleb mobiilse õppe rakendamisega keeleõppes, selle raames luuakse keeleõppepaketid viies sektoris erinevates Euroopa keeltes. Sotsiaal- ja tervishoiu sektori pakett saab olema kättesaadav ka eesti keeles. Valmivad online-moodulid on suunatud välispraktika hõlbustamiseks nii kutseõppe õpilastele kui ka õpetajatele, praktikajuhendajatele ja tööandjatele. Projektil on kümme partnerit kaheksast riigist, kõik kutseharidusega seotud institutsioonidest. Projekti eesmärgiks on arendada keeleoskust ja kultuurilist kompententsust kutsehariduses ja tööelus. Kõrgkoolist osalevad Karin Kõiv, Janika Pael ja Anne Rosenberg.

Projekti number: 2013-1-FI1-LEO05-12559

Leonardo da Vinci õpirändepraktika

Leonardo da Vinci programmi raames saavad kümme hooldustöötaja õppekava õpilast teha õpirändepraktikat – hankida erialast õppimis- ja praktikakogemust erinevas kultuurikeskkonnas. Projekti eesmärgiks on pakkuda osalejatele praktikat asutuses, mille töös lähtutakse hooldustöö ja praktikakvaliteeti tagavatest kliendist lähtuvatest standarditest. Samuti võimaldab selline õpilasvahetus kujuneda õppijal teadlikuks ennast juhtivaks ning tööturul läbilöögivõimeliseks töötajaks, kes mõistab kultuuride vahelisi erinevusi ning oskab nendega arvestada, arendab võõrkeeleoskust ja on seega tööelus suuteline juhendama välispraktikante ning on valmis elukestvaks õppeks. Välispraktika toimub Saksamaal koostöös Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Jena kõrgkooliga. Projekti koordineerivad Danel Jantra ja Tiina Uusma.

European Later Life Active Network

Projektis „European Later Life Active Network" (oktoober 2013–september 2016) saavad kokku 28 kõrgkooli 26-st erinevast Euroopa riigist. Projektijuhiks on  Savonia Rakenduskõrgkool (Soome). Projekti üheks eesmärgiks on arendada ja ühtlustada Euroopa riikides eakatele tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid osutavate spetsialistide võtmepädevused, mis oleksid ühtlasi aluseks õppekavade ja õppeprotsessi arendamisel. Teiseks üldiseks eesmärgiks on selgitada välja nii eakate kui eakatega tegelevate kutsealade madala maine põhjused ühiskonnas ja tuginedes eelnevatele tulemustele töötada välja soovituslikud suunised olukorra parendamiseks.  Projekti raames viiakse läbi mitmeid uurimusi, kus uuritavateks on eakad, nendega tegelevad tervishoiu- ja sotsiaaltöötajad ning vastavaid erialasid õppivad üliõpilased ja õppejõud. Uurimustega selgitatakse välja eakate arvamused tervishoiu- ja sotsiaaltöötajate teadmiste, hoiakute ja käitumise osas eakatele abi osutamisel ning samuti erialaspetsialistide arvamused endi pädevuste suhtes eakatega tegelemisel. Kõrgkooli esindavad projektis Reet Urban ja Merle Varik.

Building Social Capital by Improving Multicultural Competence in Higher Education and Labour Market

2013. aastal liitus Tartu Tervishoiu Kõrgkool rahvusvahelise projektiga „Building Social Capital by Improving Multicultural Competence in Higher Education and Labour Market" (Soulbus). Rahvusvahelistumine on prioriteediks nii Eesti kui ka teiste Euroopa riikide kõrghariduses: see avardab üliõpilaste õppimisvõimalusi välisriikides, ent seab samas ka kõrgemad nõudmised õppejõududele välisriikidest pärit tudengite õpetamisel ja juhendamisel. Soulbus projekt saigi alguse vajadusest parendada nii kõrgkoolide õppejõudude kui praktikabaasidepoolsete juhendajate multikulturaalset kompetentsi ja ka sotsiaalset kapitali välistudengite juhendamisel. Projekti kestvus on kaks aastat (01.10.2013-30.09.2015) ja selle raames töötatakse välja rahvusvaheline veebipõhine koolitusprogramm (5 EAP) nii kõrgkooli kui praktikabaasipoolsetele juhendajatele. Projekti tulemus on otseselt seotud rahvusvahelistumisega ja õppekava arendusega,  eeskätt paraneb valmidus erineva kultuuritaustaga välistudengite praktika juhendamiseks ning paraneb koostöö kõrgkooli ja praktikabaaside vahel. Projektijuht on Jyväskylä Rakenduskõrgkool, projektis osaleb 12 partnerit viiest riigist - nende hulgas kuus kõrgkooli, lisaks on iga kõrgkool omakorda projekti kaasanud ühe tööandja esindaja.  Lisaks 12 partnerile osaleb konsultandina projektis ka USA esindaja. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli esindavad projektis õppejõud Anne Vahtramäe ja õppekavajuht Kersti Viitkar, tööandjate esindajana on Eesti-poolseks partneriks SA Tartu Ülikooli Kliinikum.

Projekti partnerid on:

 1. JAMK University of Applied Sciences,Soome
 2. GLORIA, Multicultural center, Soome
 3. College of Nursing Jesenice, Sloveenia
 4. University Clinic of Respiratory and Allergic Diseases Golnik, Sloveenia
 5. Saxion University of Applied Sciences, Holland
 6. Solis, Holland
 7. LAMK, Soome
 8. Harjulan Settlementti, Soome
 9. University of Zagreb, Horvaatia
 10. Centre for Education 'Goljak' Zagreb, Horvaatia
 11. Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Eesti
 12. SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Eesti
 13. School of Social Work, San José State University, USA

Soulbus´i toetab Euroopa Liidu elukestva õppe programm. soulbus_logo.jpg
Projekti juht: Petri Jussila, UXP~b1gj2'xe.f\A%#*O[]#[F=EqL=R`$vbRj}Gyoq32E

 

Updated: 09.03.2017